GITaudit 2.0 – Hållbarhetsvinster med hjälp av IT

Du är här:/GITaudit 2.0 – Hållbarhetsvinster med hjälp av IT
GITaudit 2.0 – Hållbarhetsvinster med hjälp av IT 2017-03-10T10:37:41+00:00
GITaudit 2.0 - Hållbarhetsvinster med hjälp av IT

GITaudit 2.0

Hållbarhetsvinster i alla typer av organisationer med hjälp av IT

Svenska organisationer går miste om stora ekonomiska och miljömässiga besparingar när IT underutnyttjas i hållbarhetsarbetet. Nya GITaudit 2.0 är verktyget som genom att implementera standarden Ledningssystem för Hållbar IT ger alla typer av verksamheter bästa förutsättningar att framgångsrikt dra nytta av potentialen med Hållbar IT för att minska sin miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön, öka sin effektivitet och sänka sina kostnader.

En genomförd GITaudit 2.0 resulterar i mål kopplade till arbetet med Hållbar IT, tillsammans med en skräddarsydd handlingsplan som konkretiserar vad er organisation ska fokusera på för att uppnå era önskade hållbarhetsvinster. Normalt genomförs sedan en andra GITaudit 12-18 månader senare för att mäta och analysera er måluppfyllnad, men också för att vidareutveckla er handlingsplan för att på bästa sätt åstadkomma ständiga förbättringar med hjälp av Hållbar IT.

Fördelar med GITaudit 2.0:

  • Ni får kunskap om hur ni kan använda IT smartare för en mer hållbar verksamhet
  • Ni sparar pengar med Hållbar IT
  • Lär av andras positiva erfarenheter av att arbeta med Hållbar IT
  • GITaudit 2.0 gör Hållbar IT till ett gemensamt projekt för hela organisationen
Vill du veta mer om GITaudit 2.0?

ad det innebär i praktiken att arbeta med Hållbar IT

IT-produkter och IT-system erbjuder mängder av lösningar som på olika sätt bidrar till att minska miljöpåverkan, öka effektiviteten och sänka kostnader. Digitalisering av informationsflöden för reducering av pappersåtgång och transporter, samt virtuella möten över Internet som ersätter fysiska är vanliga åtgärder för att arbeta med Hållbar IT. Det finns också stora hållbarhetsvinster i en mer effektiv styrning av företagets fastigheter och transporter med hjälp av IT. Möjligheterna att skapa hållbarhetsvinster med hjälp av Hållbar IT ökar ständigt i takt med att ny teknik och nya tjänster lanseras.

Med hjälp av GITaudit 2.0 kan kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer skapa bästa förutsättningar för att med Hållbar IT uppnå lång- och kortsiktiga hållbarhetsvinster.

Jämför med liknande organisationer

Att lära av andras positiva arbete med Hållbar IT är en central del av att utveckla den egna organisationen i rätt riktning. I samband med genomförandet av en GITaudit 2.0 får ni möjlighet att jämföra ert arbete med liknande organisationer ur flera olika perspektiv.

Se ett exempel i den här bilden. Klicka för större version.

Så går det till att genomföra en GITaudit 2.0

En GITaudit genomförs i två seminarier ihop med nyckelpersoner i er verksamhet samt en seminarieledare för Hållbar IT. Innan seminarierna besvarar ni några inledanda frågor, och efter presenterar resultatet för beslutsfattare hos er.

Så genomförs en GITaudit 2.0

Optimerat för standarden Ledningssystem för Hållbar IT

Nya GITaudit 2.0 omfattar alla aspekter av den nya vägledande standarden SS 895400, Ledningssystem för Hållbar IT, där miljöegenskaper tillsammans med sociala aspekter spelar en central roll. Standarden är vägledande för arbetet med Hållbar IT i alla typer av organisationer.

GITaudit 2.0 är optimerat för att implementera den nya standarden, skapa insikt i nuläget och ge stöd i att ta fram en skräddarsydd handlingsplan för hållbarhetsvinster med hjälp av Hållbar IT.

Läs mer om Hållbar IT

Så görs en GITaudit 2.0

En GITaudit genomförs i två seminarier ihop med nyckelpersoner i er verksamhet samt en seminarieledare för Hållbar IT. Innan seminarierna besvarar ni några inledande frågor, och efteråt presenteras resultatet för beslutsfattare hos er.

1. Inledning

Till att börja med identifierar vi nyckelpersoner i er verksamhet som kan bidra till arbetet. Det bör åtminstone vara ansvariga för transporter, resor, fastigheter, information, IT, inköp och hållbarhet. Vi sätter upp en tidplan för arbetet, bestämmer plats för seminarierna och ni kallar nyckelpersonerna till dessa. Sedan besvarar ni ett antal grundläggande frågor som utgör viktig information för det fortsatta arbetet.

2. Kartläggning

I ett första seminarium med nyckelpersonerna från er verksamhet samt en seminarieledare för Hållbar IT kartlägger vi status för hur ni arbetar med Hållbar IT idag, och bland annat i vilken utsträckning ni använder IT som teknik för hållbarhet, hur hållbar er IT-verksamhet är idag, samt hur ni arbetar med Hållbar IT i era inköp. Se ett exempel i den här bilden. Klicka för större version.Delresultat från en genomförd GITaudit 2013

3. Resultatet analyseras

Vi genomför sedan en analys av kartläggningen som ger upphov till GITaudit-värden i de olika perspektiven inom Hållbar IT. Detta gör det också möjligt för er att jämföra er med andra liknande organisationer. Analysen pekar också ut lämpliga områden att arbeta vidare med för er organisation.

4. Presentation och upprättande av handlingsplan

I ett andra seminarium med era nyckelpersoner samt seminarieledaren går vi igenom resultatet från analysen, samt tar tillsammans fram ett förslag på handlingsplan för ert fortsatta arbete inom Hållbar IT.

5. Mål för Hållbar IT

Med utgångspunkt från handlingsplanen tar vi sedan fram nya GITaudit-värden som ni kan använda som mål för Hållbar IT

6. Slutrapport och beslut om det fortsatta arbetet

Vi presenterar sedan resultatet från kartläggningen samt förslag på handlingsplan och mål för era beslutsfattare så att de kan fatta beslut om det fortsatta arbetet. För att uppnå konkreta resultat inom hållbarhetsarbetet är det viktigt med ledningens engagemang.

7. Ständiga förbättringar

För att åstadkomma ständiga förbättringar inom Hållbar IT rekommenderar vi sedan att ni genomför en uppföljande GITaudit efter 12-18 månader. Då mäter vi hur långt ni har kommit med arbetet och hur väl ni har uppfyllt era mål, samt tar fram en ny handlingsplan och nya mål för att åstadkomma ständiga förbättringar inom Hållbar IT.

Våra partners

Vi samarbetar med följande partners som har stor kunskap inom Hållbar IT, och som har seminarieledare för att genomföra en GITaudit tillsammans med er.

Advania
Kontaktperson: Helena Nordin
Webbplats: www.advania.se

CGI
Kontaktperson: Mattias Grönberg
Webbplats: www.cgi.se