Kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen 2017-10-13T12:36:39+00:00

Kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen

Våra krav på socialt ansvar i tillverkningen skapar ett ramverk som IT-industrin kan använda för att kontinuerligt och systematiskt förbättra arbetsförhållandena i tillverkningen. Syftet är att driva på en hållbar utveckling inom tillverkningen av IT-produkter i form av långsiktigt bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö.

Det är svårt för den enskilde att veta vilka sociala krav i tillverkningen som är rimliga att ställa och vilka åtgärder som är nödvändiga för att komma tillrätta med avvikelser. TCO Certified är ett system som hjälper dig att ställa aktuella hållbarhetskrav med verktyg som upprättar en uppförandekod, granskar fabriker på plats och följer upp avvikelser med skräddarsydda åtgärdsplaner.

Så ser kraven ut

Kraven är baserade på internationella vägledande standarder tillsammans med lagstiftning i tillverkningsländerna för att erbjuda en strukturerad process som driver på, implementerar och följer upp ett förbättrat socialt ansvarstagande i tillverkningen av IT-produkter.

  • Tillverkningen av produkten ska följa ILO:s åtta kärnkonventioner
  • Tillverkningen av produkten ska följa tillverkningslandets lagstiftning om arbetsrätt, hälsa och säkerhet
  • Tillverkningen av produkten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 32
  • Tillverkningen av produkten ska följa tillverkningslandets lagstiftning om minimilön och social säkerhet
Kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen centreras kring varumärkets ansvarstagande för bättre arbetsförhållanden i tillverkningsfasen. Målsättningen med kraven är att skapa förbättringar i form av ansvar, struktur och transparens.

Kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen

Våra verktyg för socialt ansvar i tillverkningen

Att arbeta med fortlöpande verifiering av kraven är en nödvändighet för att fastställa framsteg kopplade till kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen.

Vi har implementerat följande tre verktyg för att verifiera och hantera kraven:

1. Formulerande av en uppförandekod
Varumärket ansvarar för att en strikt uppförandekod finns på plats, och att den kommuniceras nedåt i leverantörskedjan. Varumärket måste överlämna skriftligt bevis på att uppförandekoden inkluderar kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen. Dessa handlingar skickas sedan till en auktoriserad och behörig tredje part som har utsetts av TCO Development för granskning och verifiering av varumärkets uppfyllande av de sociala kraven.

2. Tredjepartsgranskning av fabriker
En oberoende tredje part granskar genom revisioner att varumärkets uppförandekod är implementerad på fabriken som tillverkar produkter som certifieras enligt TCO Certified.

3. Upprättande av en åtgärdsplan för avvikelser
Åtgärdsplan, en så kallad corrective action plan, för att systematiskt hantera avvikelser från kraven.

Kraven i TCO Certified inkluderar också uppföljande stickprovskontroller av både certifierade IT-produkter och tillverkningen av dessa, i syfte att kontinuerligt driva på utvecklingen av varumärkenas åtaganden och verifiera uppfyllnad av kraven.

Vill du veta mer om kraven på socialt ansvar i produktionen

Vilket resultat vill vi att kraven ska bidra till ?

Kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen centreras kring varumärkets ansvarstagande för bättre arbetsförhållanden i tillverkningsfasen, inklusive lagstiftning om arbetsmiljö och arbetsrätt i tillverkningslandet samtidigt som tillverkningen ska följa ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention.

Genom att mäta framsteg gentemot följande tre mål kan vi övervaka en förbättrad hållbar utveckling i tillverkningsfasen av IT-produkter:

1. Ett större ansvarstagande från varumärket
Ett kritiskt steg är att definiera vem som är ytterst ansvarig för de sociala förhållandena i tillverkningen av IT-produkter. Därför klargör TCO Certified tydligt att det är varumärket som bär ansvaret för arbetsförhållandena i tillverkningen av de produkter som ska certifieras, och att detta tydligt ska beskrivas i en uppförandekod.

2. Strukturerat arbete med socialt ansvarstagande
För att uppnå ständiga och jämförbara förbättringar av arbetsförhållanden erbjuder TCO Certified en strukturell metodik för stegvisa förbättringar med en miniminivå som utgångspunkt. Vårt system består av kontinuerliga tredjepartsgranskningar av arbetsförhållanden på fabriker där produkter som certifieras tillverkas, tillsammans med utvärderingar av de åtgärdsplaner som är avsedda att hantera avvikelser från kraven.

3. Ökad transparens mellan industrin och övriga intressenter
Öppenhet och kommunikation mellan varumärken, tillverkare, granskningsorgan och andra intressenter är central för ömsesidig förståelse, förbättrade relationer och förbättrade arbetsförhållanden. TCO Certified bidrar till att öka denna viktiga transparens genom att dela information till berörda parter om våra insamlade data, fabriksgranskningar, uppförandekoder och åtgärdsplanernas effektivitet

Trots aktuella hållbarhetskrav och alla kontroller kan vi inte utesluta att det förekommer problem i tillverkningen av produkter som är certifierade enligt TCO Certified. En viktig skillnad mot icke-certifierade produkter är dock att alla avvikelser från kraven som upptäcks måste åtgärdas för att certifikatet ska fortsätta vara aktivt. Detta övervakas av en oberoende tredje part.

Så kan du påverka socialt ansvarstagande i tillverkningen

Genom att ställa krav på senaste versionen av TCO Certified vid inköp av IT-produkter bidrar du till att öka efterfrågan på produkter som har tillverkats med förbättrat socialt ansvarstagande i tillverkningen. I förlängningen leder denna kravställan till succesiva förbättringar av arbetsmiljön till gagn för arbetarna i IT-tillverkningen som huvudsakligen sker i Asien.

Läs mer om att ställa hållbarhetskrav på IT-produkter

Dokument

SR Questionnaire
SR Assessment Guidelines

De fullständiga kraven på socialt ansvar i tillverkningen hittas i del A:7 i kravdokument för följande produktkategorier: TCO Certified Displays, TCO Certified Notebooks, TCO Certified Tablets, TCO Certified Smartphones, TCO Certified Desktops och TCO Certified All-In-One PCs.

Läs mer om TCO Certified