Om TCO Development

Du är här:Home/Om TCO Development
Om TCO Development 2017-06-07T12:53:09+00:00

Om TCO Development

TCO Development driver hållbar utveckling inom IT-sektorn via TCO Certified, hållbarhetscertifieringen för IT-produkter. Certifierade produkter och dess tillverkning möter hållbarhetskrav ur ett livscykelperspektiv och som verifieras av oberoende part.

I över 20 år har vi arbetat med att skapa lösningar på hållbarhetsproblem kopplade till IT. Genom en kontinuerlig internationell dialog med användare, inköpare, producenter, oberoende forskare, ideella organisationer och andra intressenter skapar vi gemensamma spelregler och verkar tillsammans för en mer hållbar utveckling av IT.

Vi verkar internationellt på den professionella marknaden genom att främst vända oss till större upphandlande organisationer och företag. Huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, med lokalkontor i Asien och USA. TCO Development ägs av TCO, en facklig centralorganisation som representerar tjänstemän i Sverige.

Vi är medlemmar i Global Ecolabelling Network.

Vår historia

Datorer introducerades i stor skala på arbetsplatserna under 1980-talet. Dålig ergonomi och höga elektromagnetiska fält ledde till oro bland kontorsarbetare. Samtidigt drog datorerna mycket energi. Vår lösning blev TCO-märkningen, den första kvalitet- och miljömärkningen för IT-produkter i världen.

Idag uppmärksammas andra problem inom IT-industrin som dåliga arbetsvillkor i tillverkningen och brister i återvinningen av IT-produkter. Märkningen har utvecklats till en hållbarhetscertifiering med krav för minskad social och miljömässig påverkan under tillverkning, användning och sluthantering av IT-produkter. Vår verksamhet har breddas till att omfatta ytterligare apsekter av Hållbar IT. TCO Development löser hållbarhetsproblem och driver en hållbar utveckling av IT-produkter.

20 år för hållbar IT

  • 1992 infördes TCO-märkningen som en miljömärkning med krav på låg strålning och energiförbrukning tillsammans med el- och brandsäkerhet.
  • 1995 infördes krav i TCO-märkningen på begränsad användning av flamskyddsmedel, samt andra kemikalier och tungmetaller. Krav på bildkvalitet infördes också.
  • 1999 skärptes kraven på bildkvalitet i TCO-märkningen. Krav på ergonomi och miljöledningssystem i tillverkningen (ISO14001 eller EMAS) infördes.
  • Under 2000-talet har miljökraven i TCO-märkningen skärpts efter hand.
  • 2009 antogs namnet TCO Certified och krav på socialt ansvarstagande i tillverkningen infördes.
  • 2011 introducerades GITaudit, ett verktyg för att framgångsrikt dra nytta av potentialen med IT för att skapa konkreta hållbarhetsvärden i organisationer.
  • 2012 TCO Certified blev en hållbarhetscertifiering för IT-produkter.
  • 2014 lanseras UsersAward, som erbjuder möjligheten att kartlägga och synliggöra användbarheten i de IT-systemen som används på arbetsplatserna.

Historien om TCO Certified

Bakgrunden till TCO Certified var att datorer introducerades i stor skala på arbetsplatserna under 1980-talet. Dålig ergonomi och höga elektromagnetiska fält ledde till obehag och oro bland kontorsarbetare. Samtidigt drog datorerna mycket energi. Många kontorsarbetare vände sig naturligt till TCO med sina arbetsmiljöproblem. I stället för att kräva striktare lagstiftning för datorarbetet vände sig TCO till IT-industrin för att gemensamt hitta en lösning.

I början av 1992 bestämde sig TCO för att bilda TCO:s Utvecklingsenhet som idag går under namnet TCO Development. Tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen, Nuteks kansli för effektivare energianvändning och Semko tog TCO:s Utvecklingsenhet fram en metod för att mäta elektromagnetiska fält. Lösningen för att lyfta fram de bättre IT-produkterna blev en certifiering som gynnade alla parter. IT-branschen kunde minska de elektromagnetiska fälten med teknisk innovation, få ner energiförbrukningen och fortsätta sälja bildskärmar. Inköpare på företag och andra organisationer kunde enkelt identifiera vilka bildskärmar som var lågstrålande genom att välja certifierade produkter, och användarna fick kvalitetssäkrade IT-produkter.

Tack vare en internationell satsning redan från början har TCO Development kunna påverka hela IT-branschen i en mer hållbar riktning. TCO Certified blev den första miljömärkningen för IT-produkter. Idag uppmärksammas andra problem inom IT-industrin som dåliga arbetsvillkor i tillverkningen och brister i återvinningen av IT-produkter. Märkningen har utvecklats till en hållbarhetscertifiering med krav även på socialt ansvar i tillverkningen där IT-producenter åtar sig att förbättra de sociala förhållandena i tillverkningen  förutom att miljöanpassa IT-produkten.

Styrelsen för TCO Development

Jan Gerlofstig, Gerlof & Company AB (Ordförande)
Åke Amundin, VD, Combinova AB (Vice ordförande)
Anders Wijkman, Återvinningsindustrierna och Romklubben (Ledamot)
Hanna Brandt Gonzales, Kanslichef, Unionen (Ledamot)
Lisa Wärn, Kommunikationschef och biträdande kanslichef, TCO (Ledamot)
Niclas Rydell, Ansvarig TCO Certified, TCO Development (Ledamot, personalrepresentant)