Kraven i TCO Certified

Du är här://Kraven i TCO Certified
Kraven i TCO Certified 2017-10-13T12:36:19+00:00

Kraven i TCO Certified

– från tillverkning till sluthantering

IT-produkter som certifieras enligt TCO Certified möter krav på socialt ansvar i tillverkningen, användarsäkerhet, ergonomi och miljöegenskaper – från tillverkning, under användning och i sluthantering.

Vi tar fram kraven i TCO Certified i samråd med användare, inköpare, IT-industrin, forskare och andra intressenter. Granskningen av kraven sker däremot av tredje parts test- och verifikationspartners – som är oberoende och ackrediterade enligt ISO/IEC 17025, en internationell standard som reglerar provtagnings- och testlaboratorier. All dokumentation av miljökrav och krav på socialt ansvar i tillverkningen granskas och verifieras av en oberoende tredje part.

Först efter att test- och verifieringsprocessen är genomförd utfärdar vi certifikat för IT-produkter som klarat kraven. Dessutom utför vi stickprovskontroller av produkter och på fabriker för att kvalitetssäkra TCO Certified. Vi genomför också regelbundna kontroller av våra test- och verifikationspartners.

Vi tar fram kraven i samråd med expertis och industrin

Kraven i TCO Certified bygger på internationell forskning och expertis. Kravnivåerna sätts på en tuffare nivå än aktuell branschstandard och uppdateras vart tredje år för varje produktkategori för att kontinuerligt driva IT-produkter och deras tillverkning i en mer hållbar riktning. På så sätt bidrar våra krav kontinuerligt till att driva IT-produkter och deras tillverkning i en mer hållbar riktning.

Ställ hållbarhetskrav med TCO Certified

TCO Certified gör det möjligt för inköpare och upphandlare över hela världen att ställa hållbarhetskrav vid inköp av IT-produkter, tillsammans med den uppföljning av att kraven följs som certifieringen innebär.

STÄLL KRAV MED TCO CERTIFIED

Översikt av kraven i TCO Certified

Kraven i TCO Certified är framtagna för att skapa hållbarhetsvärden under hela IT-produktens livscykel: tillverkning, användning och sluthantering. Produkterna måste uppfylla samtliga krav för respektive produktkategori för att kunna certifieras enligt TCO Certified.

Kraven för olika produktgkategorier har många gemensamma nämnare, men skiljer sig åt för att bäst vara anpassade för respektive produkttyp. TCO Certified finns för följande produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett-datorer, projektorer och headsets.

  Krav under tillverkningsfasen
 • Fabriken måste ha ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 eller EMAS.

Varför är det här viktigt?

Ett miljöledningssystem (MLS) på plats visar att företaget eller fabriken arbetar systematiskt med att förbättra sin och produkternas miljöprestanda. I ett tredjeparts certifierat MLS ingår externa, oberoende inspektioner som säkerställer kontinuerlig förbättring.
Tillverkningen av produkten måste följa:

 • Tillgänglighet av en engelsktalande representant i varumärkets ledning som är ansvarig för arbetet med socialt ansvar i tillverkningen

Varför är det här viktigt?

Kortare produktlivscykler och ständig efterfrågan på ny teknik innebär en allt större press på IT-industrin och dess komplexa leverantörskedja att leverera nya modeller allt snabbare och till lägre kostnader. Resultatet blir ofta undermåliga arbetsförhållanden i tillverkningsfasen form av bland annat dåliga arbetstider, låga löner och dålig arbetsmiljö.
 • Varumärket måste ha en policy för konfliktmineraler. De måste dessutom ha en due diligence-process enligt OECD:s riktlinjer eller delta i regionala program för ansvarsfull brytning av tantal, tenn, volfram och guld (3T+G) Nyhet!

Varför är det här viktigt?

Tvångsarbete, brott mot mänskliga rättigheter och finansiering av väpnade grupper är vanligt förekommande problem i samband med oreglerad gruvdrift av så kallade konfliktmineraler.
Vi kräver att varumärkena tydligt deklarerar sitt åtagande och agerar konkret på plats eller genom att noggrant analysera sin leverantörskedja för att bidra till en lösning av problemet med konfliktmineraler.
 • Redovisning av andelen återvunnen plast Nyhet!

Varför är det här viktigt?

Med återvunnen plast krävs mindre mängd råvaror och energiåtgången i tillverkningen kan minskas med upp till 80 procent. För varje ton återvunnen plast minskas koldioxidutsläppen med upp till tre ton.
  Krav under användningsfasen
 • Energieffektiva produkter och adaptrar
 • Krav på senaste versionen av Energy Star (för applicerbara produktkategorier) annars motsvarande krav på låg energiförbrukning.

Varför är det här viktigt?

Den globala energiproduktionen orsakar stora utsläpp av växthusgaser såsom CO2. Med tanke på de ständigt ökande volymerna av IT-utrustning som säljs världen över är det mycket viktigt att varje produkt är så energieffektiv som möjligt. Detta för att begränsa IT-produkternas påverkan på klimatet.
 • Krav på god visuell ergonomi i produkter med skärm. Inkluderar krav på upplösning, ljus, kontrast och färgåtergivning (bildskärmar, bärbara datorer, tablets)
 • Möjlighet att ställa in och justera ergonomiskt så det passar individen (bildskärmar, headsets)
 • Ljudaspekter som skydd mot ljudspikar (headsets) och begränsning av buller (projektorer, datorer)
 • Ergonomisk design på tangentbordet (bärbara datorer)
 • Produkten levereras med ett headset (smartphones)

Varför är det här viktigt?

Att en produkt är ergonomisk innebär att den är bekväm att använda. Detta minskar risken för belastningsskador i ögon, nacke och rygg som kan inträffa vid långvarig daglig användning. Bildkvalitet som ljusstyrka, färgåtergivning, kontrast påverkar även arbetsmiljön och hur länge produkten används innan den ersätts av en ny. Bra ergonomi minskar miljöpåverkan!
 • Elsäkerhet
 • Låga nivåer av elektromagnetiska fält
 • Begränsningar av halogenerade flamskyddsmedel, krav som går längre än RoHS-direktivet
 • Minimal kontakt med allergena ämnen (smartphones)
 • Skydd mot ljudspikar (headsets) och begränsning av buller (projektorer, tablets och datorer)

Varför är det här viktigt?

IT-produkter som är certifierade ska inte påverka användarens hälsa negativt. Därför ingår krav på elsäkerhet, låga nivåer av elektromagnetiska fält, begränsning av ljudspikar som kan skada hörseln eller ämnen som kan orsaka allergier. Dessutom begränsas skadliga kemikalier som kan läcka från produkten vid användning och ansamlas i damm som påverkar användarens hälsa negativt.
 • Minst 1 års garanti för produkten
 • Reservdelar ska erbjudas i åtminstone tre år efter att modellen slutat tillverkas

Varför är det här viktigt?

Elektroniskt avfall är i dagsläget den snabbast växande avfallsströmmen i världen. Det är hälsofarligt, komplext och dyrt att ta hand om på ett säkert sätt och generellt saknas lagstiftning för att säkerställa korrekt hantering. Idag slängs den mesta e-skroten i hushållssoporna. Det leder både till förorening av miljön samt förluster av viktiga resurser såsom metaller. Att använda elektroniska produkter lite längre innan de ersätts har stora miljömässiga fördelar.
 • Redovisning av energiförbrukning Nyhet!

Varför är det här viktigt?

Med information om IT-produktens energiförbrukning blir det möjligt att beräkna klimatpåverkan under användarfasen.
  Krav under sluthanteringsfasen
Krav på låga eller inga halter av:

Varför är det här viktigt?

Elektronik innehåller farliga ämnen såsom tungmetaller och exempelvis bromerade flamskyddsmedel. Detta orsakar problem både i användarfasen (tillsatser kan läcka från plasten och ackumuleras i damm och skada både vår hälsa och mlijö) och i sluthanteringen där okontrollerad återvinning kan medföra utsläpp av gifter såsom dioxiner och furaner.
 • Varumärket ansvarar för att uttjänta produkter tas tillbaka för återvinning

Varför är det här viktigt?

Varje år genereras uppskattningsvis 50 millioner ton elektronikavfall, varav endast 13 % återvinns på ett ansvarsfullt sätt – enlig FN:s miljöprogram UNEP. Dessutom är fortfarande exporten av elektronikskrot till utvecklingsländer alldeles för hög, där återvinningen ofta är okontrollerad och farlig. Att öka återvinningsgraden är direkt kopplat till att minska hälsorisker och miljömässiga risker i sluthanteringsfasen av IT-produkters livscykel.
 • Plasten är materialkodad för att underlätta återvinning
 • Begränsningar av olika typer av plaster
 • All förpackning ska kunna återvinnas

Varför är det här viktigt?

Elektroniska produkter som återvinns på ett miljömässigt sätt säkerställer inte bara att miljöfarliga ämnen i produkten tas om hand på ett korrekt sätt, det innebär dessutom att tillgången på återvunnet material ökar. Återvunnet material kan sedan ersätta ny råvara, vilket sparar stora mängder material och energi.
 • Redovisning av produktens totalvikt Nyhet!

Varför är det här viktigt?

IT-produktens totalvikt ger en indikation av mängden elektronikskrot som kommer att genereras i sluthanteringsfasen.
Vill du veta mer om kraven i TCO Certified?

Läs mer om TCO Certified