TCO Certified Displays

Du är här:///TCO Certified Displays
TCO Certified Displays 2017-10-13T12:37:21+00:00

TCO Certified Displays

En bildskärm som har certifierats enligt TCO Certified uppfyller tuffa hållbarhetskrav under produktens hela livscykel. Kraven inkluderar miljöaspekter, socialt ansvar i tillverkningen, tillsammans med ergonomi, hälsa och säkerhet.

Livscykelperspektivet på kraven innebär att en certifierad bildskärm uppfyller krav i alla faser under produktens livslängd – i tillverkningsfasen, användningsfasen och sluthanteringsfasen. Kraven fokuserar på att minska den negativa påverkan i särskilda problemområden under produktens livscykel. Att produkten uppfyller alla krav verifieras av en oberoende tredje part.

Ställ hållbarhetskrav med TCO Certified

För inköpare

Använd TCO Certified för att ställa hållbarhetskrav vid IT-inköp

ANVÄND TCO CERTIFIED

Certifiera era produkter

För tillverkare

Certifiera era produkter enligt senaste versionen av TCO Certified

CERTIFIERA ERA PRODUKTER

Vi erbjuder också TCO Certified Edge Displays – en tilläggscertifiering för redan certifierade produkter som uppfyller ytterligare ett särskilt tufft krav för att utmärka spjutspetsprodukter ur olika aspekter.

TCO Certified

TCO Certified Displays

Nuvarande version: TCO Certified Displays 7
Kraven i TCO Certified fokuserar på alla faser under produktens livscykel, det innebär att vi ställer hållbarhetskrav i tillverkningsfasen, användningsfasen och sluthanteringsfasen. Kraven omfattar minimerad miljöpåverkan, socialt ansvar i tillverkningen, samt krav på ergonomi, hälsa och säkerhet.

LADDA NER KRAVDOKUMENT

  Krav under tillverkningsfasen
 • Fabriken måste ha ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 eller EMAS.

Varför är det här viktigt?

Ett miljöledningssystem (MLS) på plats visar att företaget eller fabriken arbetar systematiskt med att förbättra sin och produkternas miljöprestanda. I ett tredjeparts certifierat MLS ingår externa, oberoende inspektioner som säkerställer kontinuerlig förbättring.
Tillverkningen av produkten måste följa:

 • Tillgänglighet av en engelsktalande representant i varumärkets ledning som är ansvarig för arbetet med socialt ansvar i tillverkningen

Varför är det här viktigt?

Kortare produktlivscykler och ständig efterfrågan på ny teknik innebär en allt större press på IT-industrin och dess komplexa leverantörskedja att leverera nya modeller allt snabbare och till lägre kostnader. Resultatet blir ofta undermåliga arbetsförhållanden i tillverkningsfasen i form av bland annat dåliga arbetstider, låga löner och dålig arbetsmiljö.
 • Varumärket måste ha en policy för konfliktmineraler. De måste dessutom ha en due diligence-process enligt OECD:s riktlinjer eller delta i regionala program för ansvarsfull brytning av tantal, tenn, volfram och guld (3T+G) Nyhet!

Varför är det här viktigt?

Tvångsarbete, brott mot mänskliga rättigheter och finansiering av väpnade grupper är vanligt förekommande problem i samband med oreglerad gruvdrift av så kallade konfliktmineraler.

Vi kräver att varumärkena tydligt deklarerar sitt åtagande och agerar konkret på plats eller genom att noggrant analysera sin leverantörskedja för att bidra till en lösning av problemet med konfliktmineraler.

 • Redovisning av andelen återvunnen plast Nyhet!

Varför är det här viktigt?

Med återvunnen plast krävs mindre mängd råvaror och energiåtgången i tillverkningen kan minskas med upp till 80 procent. För varje ton återvunnen plast minskas koldioxidutsläppen med upp till tre ton.
  Krav under användningsfasen
 • Energieffektiva produkter och adaptrar
 • Krav på senaste versionen av Energy Star

Varför är det här viktigt?

Den globala energiproduktionen orsakar stora utsläpp av växthusgaser som CO2. Med tanke på de ständigt ökande volymerna av IT-utrustning som säljs världen över är det mycket viktigt att varje produkt är så energieffektiv som möjligt. Detta för att begränsa IT-produkternas påverkan på klimatet.
 • Krav på god visuell ergonomi – upplösning, ljus, kontrast och färgåtergivning
 • Möjlighet att ställa in och justera ergonomiskt så det passar individen

Varför är det här viktigt?

Att en produkt är ergonomisk innebär att den är bekväm att använda. Detta minskar risken för belastningsskador i ögon, nacke och rygg som kan inträffa vid långvarig daglig användning. Bildkvalitet som ljusstyrka, färgåtergivning, kontrast påverkar även arbetsmiljön och hur länge produkten används innan den ersätts av en ny. Bra ergonomi minskar miljöpåverkan!

Varför är det här viktigt?

IT-produkter som är certifierade ska inte påverka användarens hälsa negativt. Därför ingår krav på elsäkerhet, låga nivåer av elektromagnetiska fält, begränsning av ljudspikar som kan skada hörseln eller ämnen som kan orsaka allergier. Dessutom begränsas skadliga kemikalier som kan läcka från produkten vid användning och ansamlas i damm som påverkar användarens hälsa negativt.
 • Minst 1 års garanti för produkten
 • Reservdelar ska erbjudas i åtminstone tre år efter att modellen slutat tillverkas

Varför är det här viktigt?

Elektroniskt avfall är i dagsläget den snabbast växande avfallsströmmen i världen. Det är hälsofarligt, komplext och dyrt att ta hand om på ett säkert sätt och generellt saknas lagstiftning för att säkerställa korrekt hantering. Idag slängs den mesta e-skroten i hushållssoporna. Det leder både till förorening av miljön samt förluster av viktiga resurser som metaller. Att använda elektroniska produkter lite längre innan de ersätts har stora miljömässiga fördelar.
 • Redovisning av energiförbrukning Nyhet!

Varför är det här viktigt?

Med information om IT-produktens energiförbrukning blir det möjligt att beräkna klimatpåverkan under användarfasen.
  Krav under sluthanteringsfasen
Krav på låga eller inga halter av:

Varför är det här viktigt?

Elektronik innehåller farliga ämnen som tungmetaller och exempelvis bromerade flamskyddsmedel. Detta orsakar problem både i användarfasen (tillsatser kan läcka från plasten och ackumuleras i damm och skada både vår hälsa och mlijö) och i sluthanteringen där okontrollerad återvinning kan medföra utsläpp av gifter som dioxiner och furaner.
 • Varumärket ansvarar för att uttjänta produkter tas tillbaka för återvinning

Varför är det här viktigt?

Varje år genereras uppskattningsvis 50 millioner ton elektronikavfall, varav endast 13 % återvinns på ett ansvarsfullt sätt – enlig FN:s miljöprogram UNEP. Dessutom är fortfarande exporten av elektronikskrot till utvecklingsländer alldeles för hög, där återvinningen ofta är okontrollerad och farlig. Att öka återvinningsgraden är direkt kopplat till att minska hälsorisker och miljömässiga risker i sluthanteringsfasen av IT-produkters livscykel.
 • Plasten är materialkodad för att underlätta återvinning
 • Begränsningar av olika typer av plaster
 • All förpackning ska kunna återvinnas

Varför är det här viktigt?

Elektroniska produkter som återvinns på ett miljömässigt sätt säkerställer inte bara att miljöfarliga ämnen i produkten tas om hand på ett korrekt sätt, det innebär dessutom att tillgången på återvunnet material ökar. Återvunnet material kan sedan ersätta ny råvara, vilket sparar stora mängder material och energi.
 • Redovisning av produktens totalvikt Nyhet!

Varför är det här viktigt?

IT-produktens totalvikt ger en indikation av mängden elektronikskrot som kommer att genereras i sluthanteringsfasen.
TCO Certified Edge

TCO Certified Edge Displays

Nuvarande version: TCO Certified Edge Displays 2
TCO Certified Edge är en tilläggscertifiering för redan certifierade produkter och utmärker spjutspetsprodukter. För att kvalificera för TCO Certified Edge måste först alla krav i TCO Certified mötas, därefter ytterligare ett tilläggskrav för TCO Certified Edge.

LADDA NER KRAVDOKUMENT EDGE

  Krav för TCO Certified Edge Displays
Aktuella krav i TCO Certified Edge Displays är:

 • Halogenfri produkt
 • Innehåll av återvunnen plast
 • Ergonomisk bildskärmsstativ.

Läs mer om TCO Certified