Ställ hållbarhetskrav på IT-produkter

Du är här://Ställ hållbarhetskrav på IT-produkter
Ställ hållbarhetskrav på IT-produkter 2017-10-25T10:51:30+00:00

Ställ hållbarhetskrav på IT-produkter

IT-produkter innehåller kemikalier och material som kan orsaka miljö- och hälsoproblem i samband med tillverkning, användning och sluthantering. På grund av den enorma mängden IT-produkter i samhället är energiförbrukning, att förlänga produkternas livslängd och ett ansvarsfullt omhändertagande i sluthanteringsfasen viktiga aspekter att ta hänsyn till ur ett miljömässigt och socialt perspektiv.

Dessutom har tillverkningen av IT-produkter ofta allvarliga sociala brister, som dåliga arbetsförhållanden, övertid och utebliven kompensation, otillräckligt förebyggande arbetsmiljöarbete samt begränsade möjligheter för arbetare att organisera sig.

För att hantera dessa miljömässiga och sociala utmaningar måste hållbarhetskrav ställas vid inköp av IT-produkter. Med hjälp av den senaste versionen av TCO Certified blir det möjligt att ställa sociala och miljömässiga krav som tacklar utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv under hela IT-produktens livscykel. Ökad efterfrågan på IT-produkter som möter hållbarhetskrav ger dessutom IT-industrin incitament att kontinuerligt utveckla sina produkter och dess tillverkning för att i allt högre grad möta hållbarhetsaspekter. Tillsammans kan vi därmed driva en hållbar utveckling av IT-produkter.

Vill du ha hjälp att ställa hållbarhetskrav?

Därför ska du välja TCO Certified

TCO Certified är marknadens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter som inte kan likställas med andra märkningar eller certifieringar. Kraven är speciellt anpassade för respektive produktkategori och därför finns det separata kravdokument för bärbara datorer, tablets, smartphones och andra produktkategorier. Genom att använda den senaste versionen av TCO Certified blir det möjligt att ställa aktuella hållbarhetskrav och få tillgång till tredjepartsverifiering av att kraven följs.

  • TCO Certified är en oberoende hållbarhetscertifiering för IT-produkter som kostnadsfritt håller er uppdaterade på aktuella hållbarhetskrav
  • TCO Certified kan användas som bevismedel för att produkten motsvarar de egenskaper som ställs i er upphandling
  • Ni bidrar till att IT-producenter tar ett större ansvar för att deras produkter möter hållbarhetskrav under hela livscykeln
  • TCO Certified är med en unik bredd av krav på miljömässig och social hänsyn den mest omfattande tredjepartscertifieringen för IT-produkter
  • Med TCO Certified kan upphandlande organisationer välja anbudet med lägst livscykelkostnad vid upphandling av IT-produkter
  • Ni kan med fördel använda TCO Certified i er hållbarhetsredovisning

Med ungefär tre års mellanrum lanseras en ny generation TCO Certified för respektive produktkategori med skärpta och uppdaterade krav. Det är därför viktigt att alltid hänvisa till den senaste versionen av TCO Certified. Vår webbplats är alltid uppdaterad med information om aktuell version av TCO Certified.

Läs mer om TCO Certified.

Så använder du TCO Certified vid IT-inköp

IT-inköp kan vara en bidragande faktor för att kunna nå uppsatta hållbarhetsmål och bör vara en betydande komponent av alla organisationers hållbarhetsarbete. För att uppnå en minimal miljöpåverkan och samtidigt ta hänsyn till sociala aspekter ur ett livscykelperspektiv måste hållbarhetskrav ställas på de IT-produkter som köps in.

Det första steget för en hållbar upphandling är att den högsta ledningen upprättar en heltäckande policy med mätbara mål som även omfattar IT-produkter. Policyn vägleder arbetet med att använda upphandling som verktyg för att ställa hållbarhetskrav och signalerar er organisations engagemang för hållbarhet.

Våra praktiska råd för Hållbar IT-upphandling

Innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på IT-produkter och deras tillverkning.

Välj en redan certifierad IT-produkt

Sök i vårt register över certifierade IT-produkter som möter kraven i TCO Certified, baserat på typ av IT-produkt och varumärke.

Genom att ställa skall-krav på senaste versionen av TCO Certified i era upphandlingar kommer IT-produkterna som köps in möta våra högt ställda miljömässiga och sociala krav under hela produktens livscykel. TCO Certified kan användas som bevismedel och uppföljning av att IT-produkten motsvarar de egenskaper som har specificerats i upphandlingen.

Hänvisa till kravdokumentet för aktuell produktkategori, dessa är alltid uppdaterade med senaste version av TCO Certified på vår webbplats. Det är viktigt att du använder dig av den senaste versionen av TCO Certified för respektive produktkategori för att ställa aktuella hållbarhetskrav.

Produktkategorier som omfattas av TCO Certified

Offentlig upphandling styrs av EU-direktiv

Möjligheter och skyldigheter i samband med upphandlingar skiljer sig åt beroende på om du arbetar inom offentlig eller privat sektor. Offentliga organisationer i EU måste följa EU-direktivet om offentlig upphandling. Det nya EU-direktivet om offentlig upphandling som ska vara implementerat 2016 signalerar tydligt att miljökrav och sociala krav ska ställas i offentliga upphandlingar. Det som tidigare har varit möjligheter att ta miljöhänsyn och social hänsyn har med det nya direktivet blivit uppmaningar och i vissa fall till och med skyldigheter.

Det nya EU-direktivet som antogs 2014 uppmuntrar även till att ställa krav som hänvisar till både miljömässiga och sociala märkningar, samt att med hjälp av certifieringar och märkningar verifiera att kraven som ställs vid upphandlingar uppfylls.

Ett av huvudsyftena med det nya direktivet är att underlätta för upphandlande myndigheter att beakta samhälleliga nationella och internationella miljö- och klimatmål. Medlemsstaterna har två år på sig att implementera det nya direktivet som ska vara verkställt i respektive EU-land senast 2016.

Läs mer om hållbar upphandling