Vanliga frågor

Du är här://Vanliga frågor
Vanliga frågor 2017-10-13T12:36:48+00:00

Vanliga frågor

Generella frågor

TCO Certified är internationell tredjeparts hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Med hjälp av TCO Certified kan organisationer över hela världen ställa miljömässiga och sociala krav på IT-produkter och dess tillverkning och därmed möta utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv som kopplas till IT-produkter, och tillverkare av IT kan certifiera sina produkter globalt.

TCO Certified är en produktcertifiering och är inte en certifiering för varumärket som helhet. Att en enskild produkt är certifierad, till exempel en bärbar dator, innebär inte att alla varumärkets bärbara datorer är certifierade. En produkt kan dessutom vara certifierad för en enskild marknad.

TCO Certified finns tillgängligt för följande produktkategorier: bildskärmarbärbara datorertabletssmartphones, stationära datorerallt-i-ett-datorerprojektorer och headsets.

Certifieringen har funnits sedan 1992 och hette tidigare TCO92, TCO95, TCO99, TCO03 (med hänvisning till vilket årtal kraven uppdaterades). Numera heter det TCO Certified och kraven uppdateras regelbundet med 2-3 års mellanrum

TCO Development är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av TCO, Tjänstmännens Centralorganisation. TCO Development utvecklar krav och testmetoder för miljömässiga och sociala aspekter på IT-produkter som är relevanta för produkten utifrån ett hållbarhetsperspektiv, livscykelperspektiv och som fungerar för ca 30-50 procent av produkterna som finns på marknaden. TCO Certified är en tredjeparts hållbarhetscertifiering som följer ISO14024 och TCO Development är medlem i Global Ecolabeling Network, GEN. Ett tiotal ackrediterade testlabb som utför tester och granskningar är knutna till TCO Development.

”TCO” står för ägarens namn, Tjänstemännens Centralorganisation.

TCO Development har certifierat över 8.700 modeller av IT-produkter sedan 1992. Just nu finns ca 3.500 modeller i databasen från över 30 tillverkare från hela världen.

TCO Development är opartiska genom certifieringsprocessen. Vi tar fram kraven i samråd med användare, inköpare, IT-industrin, forskare och andra intressenter. Granskningen av kraven sker däremot av oberoende verifieringspartners – som är oberoende och ackrediterade enligt ISO/IEC 17025, en internationell standard som reglerar provtagnings- och testlaboratorier. Först efter att verifieringsprocessen är genomförd utfärdar vi certifikat för IT-produkter som klarat kraven.

Dessutom utför vi stickprovskontroller av produkter och på fabriker för att kvalitetssäkra TCO Certified. Vi genomför också regelbundna kontroller av våra oberoende verifieringspartners.

Kraven går ofta utöver lagstiftning och är pådrivande på IT-industrin och IT-produkterna vilket gör att IT-industrin kan differentiera sina produkter som mer hållbara. Det är ett sätt att visa att man är proaktiv och pådrivande och är beredd att tillsammans med en oberoende part leda utvecklingen mot mer hållbar IT. Det är också ett sätt att vara mer transparent och öka trovärdigheten i samverkan med en oberoende tredjepartscertifiering.

De senaste tio åren har tillverkning av produkter flyttat till låglöneländer i Asien och nästan ingen tillverkning av IT-hårdvara sker på EU-nivå. Det är ett av skälen till att priserna har pressats och också att varumärkenas kontroll av sina leverantörsled har blivit mer komplex. Det här är ytterligare ett skäl till varför det är värt att fråga efter en certifierad IT-produkt. TCO Development har byggt upp kunskap och erfarenhet som gör att vi kan granska tillverkningen utifrån sociala hållbarhetsaspekter, vi har fokus på de allvarligaste utmaningarna och har också en dialog med industrin om frågorna.

Krav på att förbjudna ämnen inte ska ingå i produkterna är ytterligare ett bra skäl till att begära en certifierad produkt. Vår expertis och vår dialog med industrin gör att vi kan hitta metoder som fungerar för att t ex fasa ut farliga ämnen och att de ersätts med mindre farliga, inte bara med ett nytt ämne som kanske inte ens är känt utifrån hälso- och säkerhetsaspekter.

Kraven i TCO Certified

Under en IT-produkts livscykel finns miljömässiga och sociala utmaningar kopplade till bland annat dåliga arbetsförhållanden i tillverkningen, negativ miljöpåverkan i form av råvaruutvinning, energianvändning, farliga ämnen och kemikalier, arbetsmiljöproblem på arbetsplatserna där IT-produkterna används samt otillräcklig återvinning – med växande avfallsström av elektronikskrot som följd.

Kraven syftar till att hantera dessa miljömässiga och sociala risker under IT-produkternas hela livcykel; tillverkning, användning och sluthantering. Med en unik bredd av krav på miljömässig och social hänsyn är TCO Certified den mest omfattande tredjepartscertifieringen av IT-produkter och kan inte likställas med andra märkningar på marknaden.

TCO Certified uppfyller också kraven i standarden ISO 14024 miljömärkning typ 1, vilket innebär att kravutvecklingen baseras på vetenskapliga principer och involverar intressenter och oberoende experter i en öppen utvecklingsprocess. Alla produkter som certifieras måste uppfylla samtliga krav och en oberoende tredje part testar, granskar och verifierar att kraven är uppfyllda. Detta gäller såväl produkttekniska krav som våra krav på socialt ansvar i tillverkningen.

Vår uppföljning av kraven gör det möjligt för upphandlande organisationer att verifiera att hållbarhetskraven som ställs verkligen följs.