Cirkulär ekonomi ger möjlighet till mer hållbara IT-produkter

Idag producerar och konsumerar vi produkter på ett linjärt sätt vilket skadar känsliga ekosystem och gör att värdefulla naturresurser går förlorade. En cirkulär ekonomi ger mer hållbara lösningar där produkter används längre och materialet återanvänds för att tillverka nya produkter.

Den ekonomiska modell som dominerar idag är linjär: Vi bryter nya naturresurser för att tillverka produkter som vi slänger när vi förbrukat (eller tröttnat på) dem. Ofta är användningstiden kort, ibland på grund av att produkterna är ohållbart designade och svåra att reparera och uppgradera.

Den linjära modellen leder till en rad problem:

 • Naturresurser bryts i en snabbare takt än de kan återskapas.
 • När produkterna kasseras så behandlas de ofta som avfall och bränns eller läggs på tippen. Det gör att värdefulla och sällsynta naturresurser går förlorade.
 • Osäkra metoder för att hantera avfall leder också till att skadliga ämnen läcker ut i marken, vattnet och luften.
 • Både tillverkningen och transporterna av produkterna leder till luftföroreningar och omfattande energianvändning som kan undvikas i en cirkulär ekonomi.

Tillgången till vissa naturresurser börjar redan bli knapp och problemet kommer blir större i takt med att jordens befolkning ökar och allt fler nås av ekonomiskt välstånd.

Resurser återanvänds i en cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi hanteras resurser på ett mer ansvarsfullt sätt. Målet är att förlänga produktens livstid och återanvända alla material så att inget avfall skapas.

Att återanvända produkter är mer resurseffektivt än att återvinna eftersom de flesta material tappar i värde varje gång de återvinns. Det bästa sättet att minska skadlig miljöpåverkan att därför förlänga produktens livstid. I en cirkulär ekonomi byggs produkter för att hålla länge. De är slitstarka och kan uppgraderas och repareras. Delar kan bytas ut — exempelvis bör batterier vara utbytbara eftersom hela produkter ofta kasseras bara för att batteriet är utslitet.

När produkter inte går att bruka längre så ses de som värdefulla resurser som används för att tillverka nya produkter. Behovet av att bryta nya naturresurser minskar därför radikalt i en cirkulär ekonomi. Redan i designfasen tar man hänsyn till att produkten och materialen ska leva länge genom att göra det enkelt att separera komponenter. Skadliga ämnen används inte eftersom det gör att materialet är svårare att återvinna och använda i nya produkter.

Innovation och nya affärsmodeller

En cirkulär ekonomi ger också utrymme till nya affärsmodeller och koncept. Nya sätt att få tillgång till produkter minskar belastningen på miljön. Exempelvis kan människor dela produkter och äga tillsammans för att få tillgång till produkter de inte behöver dagligen. Att hyra eller leasa skapar mer flexibilitet och ökar möjligheten att produkten får flera ägare under sin livstid. Företag kan också i ökad utsträckning erbjuda produkter som en service, där produktens funktion, underhåll, reparationer och uppgraderingar ingår i en tjänst som kunden köper. Dessutom skapas fler arbetstillfällen i verksamheter som sysslar med reparation och underhåll när produkter lever längre.

Vad du kan göra

Använd produkterna du köper under en längre tid — till och med ett extra år ger betydande hållbarhetsfördelar.

Välj produkter som går att reparera, uppgradera och renovera.

Titta inte bara på försäljningspriset. En dyrare produkt kan vara billigare att underhålla, vilket sparar pengar på längre sikt.

Se innehållet i produkterna som värdefulla resurser som aldrig kastas bort i en cirkulär ekonomi.

Så bidrar TCO Certified till cirkulär ekonomi

TCO Certified driver på utvecklingen av produkter som är slitstarka och som går att reparera, uppgradera och återvinna. Det gör dem mer attraktiva för återanvändning och för andrahandsmarknaden. Ett helt kapitel i kravdokumentet fokuserar på förlängd livstid.

 • Kraven täcker alla faser i produktens livscykel: materialanskaffning och tillverkning, användning och återanvändning samt återtillverkning och återvinning.
 • Batteridrivna IT-produkter byts ofta ut på grund av att batteriet tappat för mycket kapacitet. Därför ingår krav på att batteriet i portabla produkter ska klara många laddningscykler, samt att det går att byta ut.
 • Varumärkesägaren ska tillhandahålla ett program som rensar IT-produkten från data, utan kostnad, så att den kan återanvändas utan risk för att känslig data sprids.
 • Certifierade produkter måste ha minst ett års garanti. Reservdelar måste vara tillgängliga i minst tre år efter att produktmodellen slutat produceras.
 • För att bidra till en cirkulär ekonomi ska produkten gå att reparera och uppgradera så att den kan vara funktionell under en lång tid.
 • Genom att minska antalet skadliga ämnen i IT-produkter ökar möjligheten att de kan återvinnas både nu och i framtiden, även om lagstiftningen kring kemikalier har skärpts.
 • Produkter måste ha en USB Type-C-port. Genom att använda en standardiserad lösning kan kablar återanvändas i högre utsträckning och färre behöver tillverkas.
 • Portabla produkter måste vara stöttåliga och klara höga och låga temperaturer.
 • Varumärkesägaren är ansvarig för att produkten återtas och återvinns när den är förbrukad.

TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Certifieringen hjälper dig att göra ansvarsfulla produktval som driver på industrin i en hållbar riktning. Genom att använda TCO Certified kan din organisation ta ett kliv framåt inom social och miljömässig hållbarhet.

Andra hållbarhetsrisker kopplade till IT-produkter
Konfliktmineraler i IT-produkter driver på krig och brott mot mänskliga rättigheter
Sociala och miljömässiga utmaningar i leverantörskedjan för IT-produkter
Skadliga ämnen i IT-produkter – en allvarlig risk för hälsan och miljö
En kraftigt växande, giftig avfallsström där ändliga resurser går förlorade
Källor