Elavfall ger giftiga utsläpp och förlust av värdefulla, ändliga naturresurser

50 miljoner ton elavfall skapas varje år. Det motsvarar vikten av nästan 4 500 eiffeltorn. Det allra mesta förbränns eller läggs på tippen vilket ger skadliga utsläpp, hälsorisker och förlusten av värdefulla, ändliga resurser.

Enligt rapporten Global e-waste monitor från United Nations University slängs ungefär 50 miljoner ton elektronikprodukter varje år. Elavfallet är världens snabbast växande avfallsström och mängden beräknas växa till 52,2 miljoner ton år 2021 om trenden inte vänder. Ökningen sker av flera orsaker. Jordens befolkning växer och allt fler nås av välstånd. Den tekniska utvecklingen går snabbt och priset på IT-produkter sjunker, vilket bidrar till att de byts ut oftare. Industriländer bidrar mest till problemen men det växer snabbast i utvecklingsländerna.

Exporterat elavfall skapar problem i utsatta regioner

De flesta länder i världen har problem att hantera de stora mängderna kasserade produkter på ett ansvarsfullt och resurseffektivt sätt. 2016 återvanns bara 20 procent av elavfallet globalt. Många länder har fokuserat på att samla in produkterna, men inte satsat tillräckligt på att bygga en infrastruktur för att ta om hand avfallet och återvinna de använda materialen. I stället blandas elektroniken med hushållssopor, förbränns, läggs på soptippar eller exporteras till utvecklingsländer — ofta till platser som saknar lagstiftning för hur elavfallet får hanteras.

Två huvudsakliga faktorer driver på exporten av elavfall: efterfrågan på billig elektronik i importländerna och det faktum att det ofta är billigare att exportera de skrotade produkterna än att hantera det på hemmaplan där lagstiftningen är striktare. Västafrika och delar av Asien är vanliga avstjälpningsplatser. Människor, inte sällan barn, försörjer sig på att utvinna och sälja värdefulla material från produkterna som plockas isär, bränns utomhus eller sänks ner i syra. Ofta sker arbetet helt utan skyddsutrustning och hälsoproblem är vanligt. Elektronikprodukter innehåller en rad giftiga ämnen som kan skada hjärnans och nervsystemet, lungor och njurar och orsaka vissa cancerformer. Giftiga ämnen läcker ut i naturen och kontaminerar mark, luft och vatten i de områden där lokalinvånarna odlar, jagar och fiskar. Via vattendrag, hav och luft sprids gifterna sedan vidare över jordklotet.

Värdefulla resurser går förlorade

Förutom hälso- och miljöriskerna så ger dagens hantering av elavfallet stora ekonomiska förluster. Elektronik innehåller ett antal värdefulla naturresurser som guld, silver, koppar, platina och palladium. Det är ändliga resurser som riskerar ta slut om de inte återvinns i en mycket högre utsträckning än vad som sker idag. I det elavfall som skapades 2016 fanns återvinningsbart material till ett värde om 55 miljarder Euro.

Den cirkulära ekonomin minskar mängden elavfall

I den cirkulära ekonomin undviks avfall genom att produkter designas för ett långt liv. När en produkt har nått sin fulla livslängd så används materialet som en resurs för att tillverka nya produkter. Målet är att ingenting blir sopor, utan att allt behåller sitt värde och bara omformas över tid.

För IT-industrin innebär det att produkterna som tillverkas ska vara slitstarka och gå att uppgradera, reparera och återbruka. De ska gå att plocka isär och viktiga komponenter ska vara utbytbara. Manualer för reparation ska finnas tillgängliga och det ska gå att radera data på ett säkert sätt, så att produkten kan återanvändas av en andra ägare utan risk för att känslig information sprids. Dessutom måste användandet av skadliga ämnen begränsas eller stoppas helt. Annars kan det vara svårt eller omöjligt att återvinna materialet när produkten nått sin fulla livslängd.

Vad du kan göra

Använd dina produkter under så lång tid som möjligt. Det är det enskilt mest betydelsefulla du kan göra för att minska mängden elavfall och de negativa effekterna på vår planet.

Välj produkter som är designade för cirkularitet och som kan få flera liv genom att repareras, uppgraderas och renoveras.

Undersök om någon annan kan ha nytta av produkten när du inte använder den längre. Sälj eller skänk bort den.

Se till att produkten återvinns på ett säkert sätt när den nått sin fulla livslängd.

Så bidrar TCO Certified till att hantera problemet med elavfall

Kraven i TCO Certified skapar förutsättningar för en mer cirkulär produktion och konsumtion av IT-produkter genom att kräva slitstarka produkter som kan repareras, uppgraderas och återvinnas.

 • Kraven täcker alla faser i produktens livscykel: materialanskaffning och tillverkning, användning och återanvändning samt återtillverkning och återvinning.
 • För att undvika elavfall ska produkten gå att reparera och uppgradera så att den kan vara funktionell under en lång tid.
 • Certifierade produkter måste ha minst ett års garanti. Reservdelar måste vara tillgängliga i minst tre år efter att produktmodellen slutat produceras.
 • Varumärkesägaren ska tillhandahålla ett program som rensar IT-produkten från data, utan kostnad, så att den kan återanvändas utan risk för att känslig data sprids.
 • Varumärkesägaren är ansvarig för att erbjuda återtag av kasserade produkter.
 • Portabla produkter måste vara stöttåliga och klara höga och låga temperaturer.
 • Batteridrivna IT-produkter byts ofta ut på grund av att batteriet tappat för mycket kapacitet. Därför ingår krav på att batteriet i portabla produkter ska klara många laddningscykler, samt att det går att byta ut.
 • Datorer och portabla produkter måste ha en USB Type-C-port. Genom att använda en standardiserad lösning kan kablar återanvändas i högre utsträckning och färre behöver tillverkas.
 • Genom att minska antalet skadliga ämnen i IT-produkter ökar möjligheten att de kan återvinnas både nu och i framtiden, även om lagstiftningen kring kemikalier har skärpts.

TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Certifieringen hjälper dig att göra ansvarsfulla produktval som driver på industrin i en hållbar riktning. Genom att använda TCO Certified kan din organisation ta ett kliv framåt inom social och miljömässig hållbarhet.

Andra hållbarhetsrisker kopplade till IT-produkter
Konfliktmineraler i IT-produkter driver på krig och brott mot mänskliga rättigheter
Sociala och miljömässiga utmaningar i leverantörskedjan för IT-produkter
Skadliga ämnen i IT-produkter – en allvarlig risk för hälsan och miljö
Cirkulär ekonomi – för en framtid där resurser tas om hand på ett bättre sätt
Källor
 • The Global E-waste Monitor 2017. The United Nations University, the International Telecommunication Union, and the International Solid Waste Association, 2017.
 • Andreas Rehn, Certification Manger, TCO Development.