Konfliktmineraler som bryts för IT-produkter driver på krig i utsatta regioner

Konfliktmineraler som används i IT-produkter underblåser väpnade konflikter och brott mot mänskliga rättigheter. Osäkra arbetsmetoder i gruvorna leder också till grava hälsoproblem för arbetare och miljöförstöring i de samhällen där de lever.

Nära 40 procent av de inbördeskrig som pågår idag är på ett eller annat sätt förknippade med naturresurser. Mineraler som tenn, tantal, tungsten, guld och kobolt ingår i viktiga komponenter i IT-produkter och kategoriseras som konfliktmineraler eftersom de kopplas till krigföring och brott mot mänskliga rättigheter i de regioner där de bryts. Tvångsarbete och barnarbete är vanligt, liksom våld, korruption och miljöförstöring.

Giftiga ämnen, exempelvis kvicksilver, används för att utvinna mineralerna. Människor skadas när de kommer i kontakt med dessa ämnen utan skyddsutrustning. Mark och vattendrag förorenas. Gruvorna är ofta belägna i avlägsna områden dit det är svårt att ta sig och det kan vara svårt att få sjukvård.

Konfliktmineraler finansierar krigföring

Problemen uppstår ofta i länder med värdefulla naturresurser, där staten är svag eller icke-existerande. Våldsamma gerillagrupper och arméer ockuperar landområden för att kontrollera den lönsamma gruvindustrin. De trakasserar gruvarbetare och använder vinsten från mineralförsäljningen för att finansiera ytterligare konflikter. Handeln sker ofta illegalt. Grupperna motverkar alla ansträngningar att skapa fred eftersom en positiv samhällsutveckling där en demokratiskt vald regering kan införa lagar och regleringar skulle kunna hindra dem från att fortsätta sin verksamhet.

En majoritet av gruvorna är småskaliga, vilket gör dem svårare att kontrollera. Industriella gruvor sysselsätter 7-9 miljoner människor världen över, medan mer än 100 miljoner människor i 80 länder är sysselsatta i småskaliga gruvor.

Därför skulle ett abrupt stopp för den illegala handeln leda till en humanitär kris. I stället försöker internationella institutioner, lagstiftare och ideella organisationer att förbättra situationen för de människor som är beroende av gruvdriften i konfliktdrabbade områden.

Flerpartsinitiativ för ökat ansvar och bättre spårbarhet

Ett flertal initiativ arbetar för att öka säkerheten för gruvarbetare, stoppa barnarbete och skapa bättre spårbarhet för gruvmaterialet, från gruvor via smältverk och ända till fabrikerna.

  • The European Partnership for Responsible Minerals (ERPM): Ett flerpartsinitiativ som syftar till att skapa bättre sociala och ekonomiska villkor för gruvarbetare och gruvsamhällen genom att få fler gruvor i konfliktdrabbade områden och riskområden att arbeta på ett socialt ansvarsfullt sätt.
  • Responsible Cobalt Initiative (RCI): Ett flerpartssamarbete initierat av kinesiska Chamber of Commerce for Metals, Minerals & Chemicals. Ett antal företag samarbetar för att gemensamt hantera sociala och miljömässiga risker i leverantörskedjan för kobolt.

Vad du kan göra

Fråga dina leverantörer om de deltar i något globalt flerpartsinitiativ som stödjer program för ansvarsfull anskaffning av åtminstone 3TG och kobolt.

Berätta för leverantörerna att du tycker ansvarsfull anskaffning av mineraler är viktigt. Se om de är transparenta kring sin leverantörskedja för mineraler på webbplatsen.

Så driver TCO Certified på en mer ansvarsfull hantering av mineraler

I TCO Certified ingår krav på en ansvarsfull anskaffning av mineraler i alla länder där konfliktmineraler bryts. Syftet är att stödja utvecklingen av en laglig gruvindustri, vilket ger konkreta, positiva effekter för de människor som lever i närområdet.

  • Varumärkesägare måste identifiera vilka riskmineraler som ingår i produkten och spåra leverantörskedjan för åtminstone 3TG och kobolt, hela vägen till smältverk och raffinaderier.
  • För att underlätta granskning måste alla varumärkesägare delta i ett väletablerat flerpartsinitiativ som stödjer laglig gruvdrift och lokalsamhällen.
  • Alla varumärkesägare måste ha en offentlig global policy för ansvarsfull anskaffning av mineraler. Policyn måste kommuniceras i leverantörskedjan.
  • Vår definition av konfliktmineraler inkluderar 3TG (tantal, tenn, tungsten och guld) men också kobolt.

TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Certifieringen hjälper dig att göra ansvarsfulla produktval som driver på industrin i en hållbar riktning. Genom att använda TCO Certified kan din organisation ta ett kliv framåt inom social och miljömässig hållbarhet.

Andra hållbarhetsrisker kopplade till IT-produkter

Sociala och miljömässiga utmaningar i leverantörskedjan för IT-produkter

Skadliga ämnen i IT-produkter – en allvarlig risk för hälsan och miljö

En kraftigt växande, giftig avfallsström där ändliga resurser går förlorade

Cirkulär ekonomi – för en framtid där resurser tas om hand på ett bättre sätt

Källor