Översikt av kraven i TCO Certified2019-07-01T15:34:27+02:00

– Översikt av kraven i TCO Certified

Krav som driver på hållbar utveckling

Kraven i TCO Certified går längre än industristandarder och lagstiftning. Det gör certifieringen till ett självklart val för organisationer som vill ligga i framkant när det gäller hållbarhet kopplat till IT-produkter.

Krav som driver på kontinuerliga framsteg

TCO Certified består av ett omfattande paket hållbarhetskrav som är utformade för att driva socialt och miljömässigt ansvarstagande under produktens livscykel. För att hela tiden utmana industrin lanserar vi en ny generation av TCO Certified var tredje år. Det gör att vi ständigt kan möta viktiga hållbarhetsutmaningar och hålla jämna steg med teknikutvecklingen.

Öppen utvecklingsprocess med vetenskaplig grund

Kraven i TCO Certified har en vetenskaplig grund och utvecklas i en öppen och bred intressentdialog med vårt internationella nätverk av användare, inköpare, varumärken, tillverkare, intresseorganisationer och experter. TCO Certified klassas som en miljömärkning typ 1 och processer och verifieringsmetoder möter kraven i ISO 14024. TCO Development är opartiska under verifieringsprocessen och produkter måste möta alla krav som ingår i TCO Certified för att bli certifierade.

Ett cirkulärt förhållningssätt till IT-produkter

De flesta IT-produkter produceras och konsumeras på linjärt sätt och har en livslängd som är för kort. Det leder till en överanvändning av ändliga naturresurser och enorma mängder elavfall.

Den cirkulära ekonomin är ett sätt att ta vara på resurser på ett mer ansvarsfullt sätt. Målet är att förlänga produkters livstid och låta allt material gå i omlopp så att inget avfall skapas. TCO Certified främjar den cirkulära ekonomin genom att inkludera krav på att produkter är slitstarka och går att reparera, uppgradera och återvinna.

Översikt av kraven

 
Manufacturing phase  
Socialt ansvarsfull tillverkning
● Uppförandekod verifieras av oberoende part, inklusive åtgärdsplaner
● Krav på ansvarsfull anskaffning av mineraler, inklusive konfliktmineraler och kobolt
● Fabriksanställda skyddas mot skadliga kemikalier i tillverkningen
● Ledningssystem för anti-korruption och visselblåsning, som verifieras av oberoende part
● Fler kontroller av att kraven möts och att problem åtgärdas i högriskfabriker
● Kraven täcker arbetsrättslagar, ILO:s kärnkonventioner och FN:s barnkonvention
 
Miljömässigt ansvarsfull tillverkning
● Minskad miljöpåverkan från tillverkningen: krav på ledningssystem och lägre energianvändning
 
Manufacturing phase  
Hälsa och säkerhet för användaren*
● Elsäkerhet, begränsning av ljudnivåer, elektriska fält och magnetiska fält
 
Produktprestanda*
● Ergonomisk design, bildkvalitet, justerbarhet
● Energieffektiva produkter: Energy Star® eller motsvarande
 
Ökad livslängd för produkten*
● Slitstarka produkter som klarar falltester, höga och låga temperaturer
● Batteriet ska klara många laddningscykler och gå att byta ut
● Reservdelar och manualer för reparation ska finnas tillgängliga
● Säker borttagning av data
● Standardiserade kontakter
 
Manufacturing phase  
Reducering av skadliga ämnen
● Reducering eller uteslutning av skadliga ämnen inklusive tungmetaller (striktare än RoHS)
● Flamskyddsmedel och mjukgörare kan enbart användas om de är verifierade som säkrare alternativ
 
Materialåtervinning
● Varumärkesägaren ska erbjuda återtag av uttjänta produkter
● Allt förpackningsmaterial ska vara återvinningsbart
 
   
Indikatorer för hållbarhetsnytta*
 
● Information om produktens energianvändning, vikt och andel återvunnen plast hjälper din organisation att mäta era framsteg mot hållbarhetsmål
 

* Kraven skiljer sig mellan produktkategorier