Modern Upphandling 20202019-09-02T14:42:47+02:00

– #ModUpp2020

Uppmaning för en Modern Upphandling

#ModUpp2020 är en kostnadsfritt samarbetsprojekt som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en Modern Upphandling genom att bli en kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en hållbar utveckling. Vi erbjuder stöd och riktlinjer med hjälp av våra tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar.

För att delta i #ModUpp2020 ska er organisation anta målet att minst 50 procent av alla upphandlade produkter* ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar senast till år 2020.

*med produkter menar vi varor och tjänster där det finns tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar.

Ladda ner våra riktlinjer

Vi har tagit fram praktiska riktlinjer som underlättar för er att nå målen om att minst 50 procent av era upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar senast till år 2020

Varför #ModUpp2020?

Den offentliga upphandlingen från EU:s medlemsländer står för närmare 2000 miljarder euro per år och motsvarar nästan 20 procent av EU:s samlade BNP. Vi vill att den offentliga sektorn ställer om till en modern upphandlare och blir en kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en hållbar utveckling. Därför har vi tredjeparts miljö- och sociala hållbarhetscertifieringar gått samman i en gemensam uppmaning för en modern upphandling.

EU-parlamentet antog i början av 2014 ett nytt direktiv för offentlig upphandling som bland annat ger bättre möjligheter för upphandlande organisationer att ta större miljömässig och social hänsyn. Det som tidigare har varit möjligheter att ta miljöhänsyn och social hänsyn i offentlig upphandling har med det nya direktivet blivit uppmaningar och i vissa fall till och med skyldigheter.

Varför tredjepartscertifieringar?

Under en produkts livscykel finns miljömässiga och sociala utmaningar kopplade till produktionen, negativ miljöpåverkan i form av råvaruutvinning, energianvändning, farliga ämnen och kemikalier samt otillräcklig återvinning. Liknande hållbarhetsutmaningar finns för livsmedel och råvaror. En modern upphandling ska bidra till att nå samhällsenliga mål som nationella miljömål och internationella klimatmål. Tredjeparts miljö- och sociala hållbarhetscertifieringar är effektiva verktyg som underlättar för upphandlande organisationer att ställa aktuella hållbarhetskrav i upphandlingar samt att verifiera att kraven som ställs uppfylls.

Innebörden av tredjepartscertifieringar menas med att kraven granskas av en oberoende part. Certifieringsorganet tar fram hållbarhetskraven i samråd med kravställare, industrin, forskare och andra intressenter. Granskningen av kraven sker däremot av oberoende test- och verifikationspartners. Först efter att test- och verifieringsprocessen är genomförd utfärdas certifikat för produkter och varor som klarat kraven. Uppföljning av hållbarhetskraven görs via olika kontroller på certifierade produkter och av dess tillverkning.

Fördelar med våra certifieringar och märkningar

Vi har tagit fram praktiska riktlinjer som underlättar för er att nå målen om att minst 50 procent av era upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar senast till år 2020

  • Möjliggör för organisationer att ställa hållbarhetskrav på olika produktgrupper och att verifiera kraven
  • Möjliggör transparens och underlättar uppföljningen av miljömässiga och sociala krav
  • Möter rådande och kommande hållbarhetskrav som bör ställas av upphandlande organisationer
  • Kan användas i er hållbarhetsredovisning och annan intern och extern kommunikation