Mängden global elektronikskrot har slagit nytt rekord. FN rapporterar att 41,8 miljoner ton elektronikskrot slängdes under 2014, med stora miljömässiga och sociala utmaningar som följd. Man räknar dessutom med att ökningen fortsätter, för att landa på 50 miljoner ton år 2018.

På grund av snabbt föränderlig teknik och hög efterfrågan på nya produkter är elektronikskrot den snabbast växande avfallströmmen i världen. Under hela tillverkningskedjan för elektronik hanteras ämnen och material med risker för både hälsa och miljö. Samma utmaningar finns också inom råvaruutvinningen och i sluthanteringsfasen.

Hittills har de inte funnits gemensamma definitioner på vad som ska klassas som elektronikskrot, vilket har försvårat beräkningen av den totala globala volymen elektronikskrot. Den nya tjänsten ”The Global E-waste Monitor 2014” som innehåller mängder, flöden och resurser syftar till att vara den första heltäckande bedömningen av volym, inverkan och hanteringen på en global nivå (sid 8 i rapporten).

Läs FN:s rapport
Läs mer om cirkulär ekonomi
The Ellen MacArthur Foundation

Elektronikskrot är en global katastrof

I rapporten från FN-universitetet ser man en tydligt växande elektronikskrotstrend även framöver och man beräknar att berget av elektronik fortsätter att öka med 2 miljoner ton per år. Det betyder att nästan 50 miljoner ton kommer att slängas år 2018.

Ungefär en fjärdedel av allt elektronikskrot, närmare 9,3 miljoner ton, består av datorer, bildskärmar, smartphones, tablets och TV-apparater. Hushållsapparater och värme- och kylanläggningar står för resten.

Årlig global mängd elektronikskrot

Europa står för mest elektronikskrot per person

Den region i världen som står för mest elektronikskrot är Asien. Under 2014 står Asien för 16 miljoner ton som följs av Nord- och Sydamerika som står för 11,7 miljoner ton och Europa som står för 11,6 ton.

Europa genererar mest elektronikskrot per person med 15,6 kg per invånare. Tätt bakom kommer Oceanien (Australien m fl) med 15,2 kg och Nord- och Syd-Amerika på 12,2 kg per person.

Årlig global mängd elektronikskrot per världsdel

Krav i TCO Certified för att reducera elektronikskrot

Våra krav syftar till att med garantier och reservdelar förlänga livslängden, att IT-produkterna är förberedda för kontrollerad återvinning genom att plaster och tillsatser är uppmärkta, samtidigt som metall och plast inte är ihopsmälta. På marknader som inte omfattas av WEEE-direktivet eller motsvarande uppmuntrar vi dessutom varumärket att på frivillig väg ska erbjuda ett återtagningssystem. Det finns också krav i TCO Certified som indirekt underlättar återvinning, exempelvis att produkten inte får innehålla bromerade och klorerade flamskyddsmedel, sexvärt krom, bly, kvicksilver eller kadmium.

I den nya generationen krav i TCO Certified, som kommer under senare delen av 2015, föreslår vi krav på att ytterligare fasa ut farliga ämnen och att få varumärken att deklarera andelen återvunnet material i sina produkter. Vi föreslår också att varumärken deltar i ett initiativ för att minska elektronikskrot, som exempelvis FN:s StEP.

För inköpare – reducera elektronikavfallet genom att ställa krav vid inköp

IT-inköpare kan bidra till att minska mängden elektronikskrot, och det handlar inte enbart om att säkra återvinningen. Det är lika viktigt att välja produkter som håller längre, inte innehåller de farligaste ämnena, som går att reparera, uppgradera, återanvända och till slut lämnas för kontrollerad återvinning. Tag hjälp av din leverantör och var tydlig med att din organisation medvetet vill förlänga livslängden på IT-produkterna och reducera mängden elektronikavfall. Efterfrågan på mer hållbara IT-produkter utifrån alla aspekter – produktion, användning och sluthantering – är viktigt för att IT-företag ska genomföra en omställning.

Genom att ställa krav på TCO Certified får du med alla faser och centrala hållbarhetsaspekter i varje fas.

Läs mer om att ställa hållbarhetskrav vid IT-inköp

2019-05-13T09:16:04+02:0025 May, 2015|Categories: Nyheter|Tags: |