De flesta IT-produkter produceras och konsumeras på linjärt sätt och har en livslängd som är för kort. Det leder till en överanvändning av ändliga naturresurser och alarmerande mängder elavfall. TCO Certified, generation 8 tar ett viktigt steg mot den cirkulära ekonomin genom att kräva mer hållbara produkter som kan repareras, uppgraderas och återvinnas.

Idag produceras och konsumeras de flesta IT-produkter på ett linjärt sätt. Komponenter och värdefulla material i kasserade produkter förloras och är svåra att återföra. Råmaterial bryts, produkter tillverkas, säljs och används sedan under en relativt kort tid innan de blir till avfall. Naturresurser bryts i en snabbare takt än de kan återskapas och både tillverkningen och transporten av produkterna leder till utsläpp och hög energiförbrukning. Produkterna återvinns alltför sällan — 80 procent av det globala elavfallet hanteras på osäkra sätt, läggs på soptippar eller bränns.

Elavfall är världens snabbast växande avfallsström, med mer än 40 miljoner ton avfall varje år. Kasserade produkter som innehåller farliga ämnen hanteras ofta på ett osäkert sätt i utvecklingsländer, där de demonteras manuellt, förbränns utomhus eller upplöses i syra av personer utan tillräcklig skyddsutrustning. Dessa allvarliga hälsorisker leder också till giftig förorening av mark, luft och vattendrag samt utsläpp av växthusgaser. Problemen växer i takt med att jordens befolkning växer och allt fler omfattas av välfärd.

Cirkulärt synsätt som förlänger livslängden

Kraven i generation 8 skapar förutsättningar för ett mer cirkulärt synsätt på hur IT-produkter produceras och konsumeras. Produkter ska vara av god kvalitet så att de inte går sönder. De ska gå att reparera och uppgradera så att de fungerar väl under en så lång tid som möjligt och blir attraktiva på andrahandsmarknaden. När de inte går att använda längre så ska materialet kunna återvinnas, för att användas i produktionen av nya produkter.

Krav som hjälper dig att bidra till den cirkulära ekonomin

  • Genom att minska antalet skadliga ämnen i IT-produkter ökar möjligheten att de kan återvinnas både nu och i framtiden, även om lagstiftningen kring kemikalier har skärpts.
  • Kraven täcker alla faser i produktens livscykel: materialanskaffning och tillverkning, användning och återanvändning samt återtillverkning och återvinning.
  • Certifierade produkter måste ha minst ett års garanti. Reservdelar måste vara tillgängliga i minst tre år efter att produktmodellen slutat produceras.
  • Varumärkesägaren ska tillhandahålla ett program som rensar IT-produkten från data, utan kostnad, så att den kan återanvändas utan risk för att känslig data sprids.
  • Portabla produkter måste vara stöttåliga och klara höga och låga temperaturer.
  • Batteridrivna IT-produkter byts ofta ut på grund av att batteriet tappat för mycket kapacitet. Därför ingår krav på att batteriet i portabla produkter ska klara många laddningscykler, samt att det går att byta ut.
  • För att vara funktionella under en lång tid ska produkten kunna repareras och uppgraderas.
  • Produkter måste ha en USB Type-C-port. Genom att använda en standardiserad lösning kan kablar återanvändas i högre utsträckning och färre behöver tillverkas.
  • Varumärkesägaren är ansvarig för att produkten återtas och återvinns när den är förbrukad.

Fokusområden i TCO Certified, generation 8