Sammanfattning av rapporten ”The State of Social Responsibility in Manufacturing in the IT-industry”
Allt fler organisationer och företag över hela världen efterfrågar smartphones, datorer och andra IT-produkter med minskad social och miljömässig påverkan under tillverkning, användning och sluthantering. Samtidigt innebär kortare produktlivscykler och högt tryck på ny teknik en allt större press på IT-industrin och dess komplexa leverantörskedja att leverera nya modeller allt snabbare och till lägre kostnader. Resultatet blir ofta undermåliga arbetsförhållanden i tillverkningsfasen i form av bland annat dåliga arbetstider, låga löner och dålig arbetsmiljö. Problemen är omfattande och väl dokumenterade via media och ideella intresseorganisationer som bevakar området.

För att erbjuda inköpare möjligheten att välja IT-produkter som utöver våra miljökrav även möter sociala hållbarhetskrav introducerade vi 2009 de första kraven på socialt ansvar i tillverkningen i vår hållbarhetscertifiering TCO Certified. Dessa skärptes ytterligare under 2012 med syftet att upprätta en tydlig struktur för varumärkena att arbeta progressivt med socialt ansvarstagande. En viktig del av detta arbete är en mer transparent dialog mellan IT-industrin, inköpare och andra intressenter – vilken vi menar är nödvändig för att verkliga förbättringar och större ansvarstagande från varumärkena ska vara möjliga.

I vår rapport ”The State of Social Responsibility in Manufacturing in the IT-industry” har vi sammanställt och analyserat information från sociala revisioner från de 17 varumärken som har certifierat IT-produkter enligt de skärpta kraven på socialt ansvar i tillverkningen. Uppgifterna är hämtade från det första årets revisioner och gäller för perioden september 2012 till september 2013.

LADDA NER RAPPORTEN

Kraven och värdebaserade mål

De skärpta kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen centreras kring varumärkets ansvarstagande för arbetsförhållanden i tillverkningsfasen, inklusive arbetsmiljö- och arbetsrättslig lagstiftning i tillverkningslandet samt att tillverkaren ska följa ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention.

Vi har i samband med de nya kraven satt tre värdebaserade mål:

  1. Ansvar – ökat ansvarstagande från varumärket att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena i tillverkningen.
  2. Struktur – upprättandet av en allmänt tillgänglig och objektiv plattform för ständiga förbättringar genom återgärdsplaner och bestämda riktlinjer.
  3. Transparens – en förbättrad och öppen dialog mellan varumärken, tillverkare och andra relevanta intressenter om arbetsförhållanden i tillverkningen av IT-produkter.

Genom att mäta framsteg gentemot dessa tre mål kan vi övervaka förbättrad hållbar utveckling i tillverkningsfasen av IT-produkter.

Verktyg för att verifiera kraven i TCO Certified

Att verifiera att kraven är uppfyllda är en nödvändighet för att fastställa framsteg kopplade till de tre värdebaserade målen: ansvar, struktur och transparens. Vi har implementerat följande tre verktyg för att verifiera att kraven på socialt ansvar i tillverkningen uppfylls:

  1. Uppförandekod – antingen genom medlemskap i EICC, godkänd SA8000-certifiering eller genom TCO Developments självdeklaration av varumärkets arbete med socialt ansvar i tillverkningen.
  2. Tredjepartsgranskning av fabriker – i sammansättningsfasen av IT-produkterna.
  3. Åtgärdsplan, så kallad corrective action plan – för att hantera avvikelser från kraven

Verifieringen utförs av ackrediterade tredjepartsorganisationer. Fabriker och IT-produkterna kontrolleras även via stickprovskontroller och kompletterande sociala revisioner.

Vad vår analys av de sociala revisionerna visar

Från det första årets revisioner kan vi se vissa förbättringar hos flera av varumärken sett utifrån våra tre värdebaserade mål: ansvar, struktur och transparens.

Vi har sett att flera varumärken har tagit ett ökat ansvar för arbetsförhållandena i tillverkningen genom att delta i TCO Certifieds process och samtidigt lyfta frågor om socialt ansvarstagande till ledningsnivå. Flera varumärken har dessutom förbättrat utbildningen för sina leverantörer om socialt ansvar i tillverkningen.

Via TCO Certified har varumärkena fått tillgång till en gemensam plattform och en struktur för att förbättra sitt ansvarstagande och mäta utvecklingen över tid. För vissa varumärken har det här inneburit det första strukturerade arbetet med socialt ansvar i tillverkningen av IT-produkter.

Genom en öppen och fortlöpande dialog med TCO Certifieds process som bas har vi sett att transparensen mellan varumärken, tillverkare och andra intressenter i flera fall har ökat.

Även om det finns belägg för framsteg, visar vår analys att allvarliga brister kvarstår, som dåliga arbetsförhållanden, övertid och utebliven kompensation, otillräckligt förebyggande arbetsmiljöarbete, kränkningar av arbetsrätten samt begränsade möjligheter för arbetare att organisera sig.

Framöver ser vi behovet av strukturerad implementering och uppföljning av korrigerande åtgärder som hanterar avvikelser från kraven för att nå fortsatt och utbredd förbättring. Uppgifterna i vår rapport visar på en allmän brist på struktur och rutiner där varumärkena har försummat att implementera och följa upp sin uppförandekod på ett tillfredställande sätt.

TCO Certified inkluderar uppföljande stickprovskontroller av både certifierade IT-produkter och tillverkningen av dessa, med syftet att kontinuerligt övervaka utvecklingen av varumärkenas åtaganden och att kraven i TCO Certified för certifierade IT-produkter uppfylls. Vårt samarbete med industrin, forskare, användare, miljöexpertis och andra intressenter hjälper oss i vårt fortsatta arbete att påverka IT-industrin i en mer hållbar riktning under alla faser av IT-produkternas livscykel.