Den här guiden ger upphandlande organisationer, varumärkesägare och andra en överskådlig sammanfattning av kraven för samtliga produktkategorier i TCO Certified, generation 8.

Guiden innehåller kort bakgrundsinformation, våra tillvägagångssätt för att lösa hållbarhetsutmaningar kopplade till IT-produkter, en detaljerad kravöversikt och fördelar för upphandlande organisationer.

Många av kraven är gemensamma för samtliga produktkategorier, men produktspecifika krav finns där det är relevant. Kraven är indelade i åtta kapitel, vilka återspeglas i denna guide för en enklare övergång till de fullständiga kravdokumenten.

För kompletta krav, tillsammans med bakgrundsinformation, definitioner, mandat, förtydliganden och verifieringsmetoder, se de fullständiga kravdokumenten.

LADDA NED KRAVSAMMANFATTNING

Observera

Detta dokument ersätter inte kravdokumenten. Dokumentet kan inte användas för att ansöka om certifikat eller för att ställa krav på TCO Certified i upphandling.

Kontakta oss gärna om du har frågor.