Tillverkningen av IT-produkter kopplas till omfattande miljömässiga och sociala risker. Genom att använda TCO Certified, generation 8 i upphandlingen sänder du ett tydligt budskap till industrin att skydda mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, arbeta mot korruption och erbjuda schysta arbetsvillkor.

Mineraler som används i IT-produkter kommer från gruvor i konfliktdrabbade områden. De bryts under förhållanden där mänskliga rättigheter kränks, barnarbete förekommer och närliggande ekosystem förstörs. I fabrikerna där IT-produkterna tillverkas sker också brott mot mänskliga rättigheter och arbetslagar, bland annat när det gäller arbetstider, löner och hantering av skadliga ämnen.

En komplex leverantörskedja

Att driva på hållbarhetsarbetet inom IT-industrin är komplext. IT-produkter har många och långa leverantörskedjor. Datorn eller telefonen monteras ihop i slutmonteringsfabriken, men nätverket av underleverantörer som tillhandahåller komponenter och råvaror täcker ofta ett stort antal företag i flera världsdelar. Tillverkningen sker i många led: från gruvor och oljefält, till smältverk där råvaror förädlas, vidare till materialtillverkare som i sin tur levererar råmaterial till kompontentfabriker. Slutligen sätts komponenterna samman till en färdig produkt i en eller flera slutmonteringsfabriker.

Ägaren av varumärket som du ser på produkten äger i regel inte fabriker själva, utan det är tjänster som köps in av fristående tillverkare. Vilka underleverantörer som används, och hur de används, kan variera över tid. Att hålla varumärkesägaren ansvarig för sin leverantörskedja, även för de delar i processen som de inte själva äger, är kritiskt för att driva på förbättringar.

Expertis och resurser krävs för att driva hållbar utveckling

Vad innebär den komplexa leverantörskedjan för inköparen som vill välja mer hållbara produkter? Två saker: Dels att det är svårt att ställa relevanta krav som verkligen skapar hållbarhetsnytta, dels att det är oerhört svårt att följa upp att produkter och fabriker faktiskt uppfyller de krav som ställs. För att lyckas krävs att leverantörskedjan kartläggs, vilket kan vara svårt nog, samt att personer med specialistkunskap om hållbarhetsfrågor och IT-produkter testar produkterna och kontrollerar fabrikerna på plats. När avvikelser upptäcks i fabrikerna tas ett åtgärdsprogram fram, som sedan följs upp kontinuerligt så att fel och brister rättas till och inte återkommer.

Verktyget som gör det möjligt att påverka

Sedan 2009 har organisationer som använt TCO Certified i upphandlingar bidragit till ökat socialt ansvarstagande i tillverkningen. Med kraven i TCO Certified, generation 8, tar vi nästa stora steg för en ansvarsfull leverantörskedja genom att skärpa kraven, öka kontrollerna i högriskfabriker och följa upp åtgärdsplaner på ett ännu mer effektivt sätt.

I TCO Certified ingår krav på att IT-industrin tar ansvar för både social och miljömässig hållbarhet kopplade till deras produkter och dess tillverkning. Oberoende organisationer verifierar att kraven faktiskt uppfylls. Genom åtgärdsplaner driver vi på att avvikelser från kraven rättas till, ofta genom samverkan mellan flera varumärkesägare för större effekt mot stora oberoende tillverkare.

Om avvikelser inte rättas till inom en rimlig tid så kan certifikatet dras tillbaka. Eftersom inköpare i hela världen ställer krav på TCO Certified kan ett indraget certifikat innebära att varumärkesägaren förlorar upphandlingar. Det är en av orsakerna till varför TCO Certified är ett så effektivt verktyg för att driva hållbar utveckling.

Krav som hjälper dig att driva på ansvar i leverantörskedjan

  • Tillverkningen ska följa ILO:s kärnkonventioner och FN:s barnkonvention samt tillverkningslandets lagstiftning om arbetsrätt, hälsa och säkerhet, minimilön samt social säkerhet.
  • Varumärkesägare måste se till att leverantörerna har ett ledningssystem för att kontrollera och kontinuerligt utveckla arbetet med hälsa och säkerhet i fabrikerna (ISO 45001 eller OHSAS 18001) samt ett miljöledningssystem (ISO 14001 eller EMAS).
  • Arbetsveckor får inte överstiga 60 timmar, inklusive övertid, oavsett lokal lagstiftning. Dessutom måste anställda få minst en ledig dag för varje arbetsperiod om sju dagar.
  • Användandet av skadliga ämnen begränsas.
  • De som arbetar i fabrikerna måste bära skyddsutrustning och utbildas om riskerna de utsätts för när de hanterar skadliga processkemikalier.
  • Vi driver på förändringar där det behövs som mest genom att kategorisera fabriker utifrån risk och granskar högriskfabriker oftare än lågriskfabriker.
  • Vi kräver att varumärkesägare har ett ledningssystem för anti-korruption som utvärderas av en oberoende part. På så sätt får de hjälp att strukturera sitt arbete mot korruption.
  • Vi samlar in data inom en rad områden och sprider goda exempel som IT-industrin kan lära av. Det höjer lägstanivån i branschen och gör att utvecklingen går snabbare framåt.
  • Varumärkesägare ges inblick i vilken riskkategori fabrikerna tillhör så att de har möjlighet att välja fabriker som arbetar proaktivt med hållbarhetsfrågor.
  • Varumärkesägaren måste ha en publik, global policy för anskaffning av mineraler, som täcker minst 3TG och kobolt. Vi kräver att de spårar mineraler genom leverantörskedjan, hela vägen till smältverk och raffinaderier samt att de tar del i ett globalt program som stöttar laglig mineralbrytning och lokalsamhällen.

Fokusområden i TCO Certified, generation 8