FN:s globala mål för hållbar utveckling syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Med TCO Certified kan din organisation aktivt bidra till ett flertal av målen.

Mänskligheten står inför stora miljömässiga och sociala utmaningar som bara kan mötas om länder och organisationer världen tillsammans. De globala målen är utformade för att samla organisationer från hela världen i gemensamma prioriteringar och ambitioner för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. De globala målen gör det också tydligt vilken roll näringslivet kan och måste spela för att målen ska nås.

De 17 globala målen fastställdes av Förenta Nationerna 2015. Ett annat namn för de globala målen är Agenda 2030.

Använd TCO Certified i hållbarhetsredovisningen

Ambitionen med de globala målen är att tackla en bredd sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. TCO Certified bidrar till lösningar på flera av målen, särskilt kring ansvarsfull tillverkning och konsumtion samt arbetstagarnas rättigheter. Genom att använda TCO Certified i upphandlingen är din organisation en del av lösningarna.

Ju fler inköpare som efterfrågar certifierade produkter, desto mer utmanas IT-industrin att öka takten i hållbarhetsarbetet och bidra till en värld som är socialt och miljömässigt hållbar. Genom att använda TCO Certified får du tillgång till nyckeltal som kan användas i er hållbarhetsredovisning och för att mäta framsteg gentemot hållbarhetsmål.

Så bidrar du till de globala målen med TCO Certified

Ending child labor, forced labor and protecting labor rights, equal opportunity and gender equality. (Mål 5 och 8)
  • Ansvarsfull anskaffning av mineraler, ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s barnkonvention (artikel 32).
  • Nationella lagar för minimilön och social trygghet, arbetstagares rättigheter, hälsa och säkerhet.

Good health and well-being by reducing pollution and minimizing the release of hazardous chemicals and materials (Mål 3 och 6)
  • Ledningssystem för hantering av farliga ämnen i tillverkningen.
  • Reducering av farliga ämnen i produkter.

Sustainable infrastructure, affordable and renewable energy and improvement in energy efficiency (Mål 7 och 9)
  • Energieffektivitet för både produkter och fabriker.
  • Förbättring av miljöprestanda för produkter och fabriker.

Responsible Consumption by an efficient use of natural resources and reducing waste generation (Mål 12)
  • Utöka produkternas användbara livstid.
  • Produkter förberedda för underhåll, återanvändning, renovering och återvinning.