Handelsbanken: TCO Certified förenklar arbetet för oss

Vi på Handelsbanken har sedan länge arbetat med att exempelvis bildskärmar som köps in ska vara certifierade enligt TCO Certified. Efter interna diskussion tog vi beslut om att även ha det här kravet på annan IT-utrustning som exempelvis datorer.

Vi har inte resurser nog att följa upp alla de leverantör som vi ställer krav på och vi ville ha något att luta oss mot i våra samtal med våra externa leverantörer. Den bredd av hållbarhetskrav som TCO Certified erbjuder är därför mycket värdefull för oss likt den oberoende verifieringen av kraven som ingår i certifieringen.

För Handelsbanken är det viktigt att hela tiden leta efter sätt att minimera vår miljöpåverkan och tillsammans med våra leverantörer aktivt bedriva ett arbete som leder till en hållbar tillverkning. Vi ska vara en ansvarsfull samhällsaktör genom att ta ansvar för hur banken direkt eller indirekt påverkar intresset och samhälle ur ett finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Arbetet är djup förankrat i vår företagskultur och våra arbetssätt. Alla bankens IT-leverantörer måste skriva under vår ”code of conduct” och inom vår IT-funktion har vi även tagit fram en upphandlingspolicy som mer i detalj beskriver de krav som vi ska ställa på samtliga leverantörer. TCO Certified gör det enklare för oss att nu köpa in produkter som lever upp till våra krav.

Produkter med störst miljöpåverkan

De inköpsposter som har störst påverkan på miljö och mänskliga rättigheter i vår verksamhet är skrivare, datorer, mobiler, skärmar och tillbehör. Det här är utrustning som köps in i relativt stora volymer och som hela tiden dessutom behöver livscykelhanteras. Exempel på krav som vi ställer på de här produkterna är att de ska vara lätta att reparera och ha en lång livslängd. Då produkterna i regel tillverkas i låglöneländer ser vi gärna att leverantören har, så långt som möjligt, egna fabriker där tillverkning sker.

Beslut på ledningsnivå som underlättar

Handelsbankens policy för hållbarhet är antagen av bankens styrelse och fastställer inriktningen för hållbarhetsarbetet i koncernen. I Handelsbanken finns ett Råd för hållbarhetsfrågor som består av representanter från olika verksamhetsområden inom hela banken. Rådets ordförande har det övergripande ansvaret för att säkerställa att banken identifierar och arbetar med de hållbarhetsfrågor som är relevanta för koncernen. Handelsbanken har också en central enhet med operativt ansvar för att driva och systematisera hållbarhetsarbetet. En policy för hållbarhet finns framtagen för hela Handelsbankenkoncernen.

Handelsbanken ger sina bästa tips

Så lyckas ni med hållbar upphandling av IT-produkter:

  • Ta fram en tydlig policy kring inköp som inkluderar krav på TCO Certified
  • Ta hjälp av TCO Development för att lära er mer om hållbarhetskraven, den oberoende uppföljningen och processen som helhet som TCO Certified omfattar.
  • Ha sedan en bra och öppen dialog med era leverantörer.

Vi har regelbundet möten med miljö– och hållbarhetsansvariga hos våra externa leverantörer. Det handlar mycket om att leverantörerna ska förstå hur viktig hållbarhetsfrågan är för banken, och att vi faktiskt kan välja att bryta ett samarbete om inte leverantören lever upp till det som man faktiskt lovar.

TCO Certified underlättar vår inköpsprocess att köpa in mer socialt och miljömässigt hållbara IT-produkter. Certifieringen ger oss den trygghet som vi behöver för att säkerställa så att produkterna från våra externa leverantörer lever upp till de krav som banken ställer.

Robert Bleiweiss, Area Manager IT Workplace/IT Services, Handelsbanken

Vill ni också ställa krav på TCO Certified?

TCO Certified består av pådrivande sociala och miljömässiga krav samt oberoende verifiering och uppföljning av att kraven på IT-produkterna och dess tillverkning uppfylls.

Vi erbjuder kostnadsfri information och support åt organisationer som vill ställa hållbarhetskrav på IT-produkter med hjälp av TCO Certified.

Kontakta oss

2018-03-10T21:13:54+00:00 16 May, 2017|Categories: Best practice, Nyheter|Tags: , , |