Vetlanda: TCO Certified underlättar

Vetlanda kommun har beslutat att ställa miljö, sociala och etiska krav i upphandlingar. För att överbrygga gapet mellan brist på interna resurser och att formulera effektfulla krav som är möjliga att verifiera och följa upp, använde vi oss av TCO Certified i vår senaste Chromebook upphandling

Kunskap och resurser att formulera egna krav

Att ställa sociala och miljömässiga krav som går att följa upp på ett vettigt sätt är svårt, både resurser och kunskap krävs. Den bredd av hållbarhetskrav som TCO Certified erbjuder är mycket värdefull för oss och de områden som certifieringen omfattar gör skillnad för enskilda människor runt om i världen. Utöver hållbarhetskraven är den oberoende verifieringen som ingår i TCO Certified mycket viktig för oss. Enligt nya lagen om offentlig upphandling kan offentlig sektor använda märkningar/certifieringar för att ställa effektfulla miljö- och sociala krav vid inköp av produkter och tjänster.

Verifiera och följa upp att kraven uppfylls

I samband med anbud har vi tidigare förlitat oss på leverantörernas och tillverkarnas självförsäkran att kraven är uppfyllda. Vid uppföljning av sociala krav utanför Sverige har vi tagit hjälp av andra organisationer. SKL Kommentus har en tjänst som heter Hållbarhetskollen som Vetlanda kommun är anslutna till. Via SKL Kommentus genomförs viss uppföljning på produktgrupper som upphandlas. Vi har även möjlighet att beställa egen uppföljning vid behov.

Med den oberoende verifiering som ingår i TCO Certified, kan vi känna oss trygga med att de krav som ställs också följs upp korrekt. Därför bestämde vi oss för att testa hur det funkar att använda TCO Certified vid en ramavtalsupphandling av bärbara datorer av typen Chromebooks till skolorna i Vetlanda. Även Anebys kommun har rätt att göra avrop på detta ramavtal. Efter denna upphandling med krav på TCO Certified har vår kunskap ökat inom socialt ansvarstagande, miljöaspekter och användarprestanda.

Svårigheter med motsvarande bevismedel

Som offentlig upphandlare måste vi godta motsvarande bevismedel som är likvärdiga den certifiering som vi väljer att ställa krav på. När kommunen ställde krav på TCO Certified fick vi in anbud med motsvarande bevismedel. Det kan dock vara svårt för oss att veta vad som motsvarar de krav som ingår i en certifiering, och resurserna för att analysera vad som krävs som motsvarande bevis är ofta en bristvara. När vi tog beslutet att ställa krav på TCO Certified visste vi att TCO Development, organisationen bakom certifieringen, kunde erbjuda en checklista med motsvarande bevismedel. Denna checklista med bevismedel motsvarar den verifiering och uppföljning som krävs gällande produkt, fabrik och varumärke, både före och efter certifiering. Denna checklista var ganska avgörande för oss då vi tog beslutet.

Inköpsposter som har störst påverkan

I Vetlanda kommuns riktlinjer för “Miljöanpassad upphandling” finns hänvisningar till att kravställa objekt som väsentligen påverkar miljön. “Upphandlingspolicyn för Vetlanda kommun” uppmanar oss till en hög miljömedvetenhet. Denna policy ska uppdateras framöver med riktlinjer för sociala och etiska krav. Idag gäller det vägledande dokument “Social och etiska krav i upphandling” som kommunstyrelsen antog år 2013. Dokumentet är en rekommendation som Höglandets Affärsstrategiska Råd arbetat fram som anger exempel på riskområden och där IT är en kategori. Vilka områden som ska prioriteras har vi kommit fram till med hjälp av omvärldsbevakning.

Bästa tips till andra upphandlare för att lyckas med hållbar IT-upphandling

  • Sätt in er i hur situationen är för människor i utsatta områden i världen och hur ni kan bidra till förbättringar via hållbar upphandling av IT-produkter. För oss känns det väldigt bra att kunna ställa krav på TCO Certified då de påverkar en hållbar utveckling på sikt.
  • Lagen om offentlig upphandling hjälper oss i denna fråga, då det tydliggjorts att när så är lämpligt utnyttja möjligheterna att vid upphandlingar ta miljöhänsyn och social hänsyn för att uppnå de gemensamma samhällsmålen. Nya LOU innehåller möjligheten att ställa krav på certifieringar och märkningar på ett annat sätt än tidigare.
  • Lyft frågan om hållbar upphandling till beslutsfattarna i kommunen. Om trycket finns från de som beslutar underlättar det arbetet med att ställa sociala och miljömässiga krav på datorer och andra produkter.
  • Ta fram en tydlig upphandlingspolicy där vikten av hållbarhetskrav framgår och vilka produktgrupper som bör prioriteras.
  • Undersök om det finns tillräckligt med certifierade IT-produkter via TCO Certified produktsök. I vårt fall fanns det tillräckligt med certifierade produkter för bärbara datorer.
  • Ha dialog med marknaden och var tydlig med era ambitioner för det ni ska upphandla. Berätta att ni kommer att ställa sociala och miljömässiga krav med hjälp av TCO Certified. Inom en del områden kanske det just nu inte lämpar sig att ställa sociala och miljömässiga krav, men kanske om 1-2 år. Här underlättar TCO Certified vilka hållbarhetskrav som bör ställas.

Vår erfarenhet är begränsad, men vi upptäckte att de krav som vi ställde och de verifieringsunderlag vi efterfrågade inte alltid var så enkla att få ta del av. För de flesta leverantörer är det tufft att delge en upphandlande myndighet denna verifiering av de sociala och miljömässiga kraven på grund av att det ofta skrivs sekretessavtal mellan leverantörer. Detta innebär att de inte kan dela med sig av auditrapporter hur som helst, vilket leder till att kravet som ställs inte kan bevisas. Här underlättar TCO Certified processen som en tredje part där oberoende verifiering av att produkt och fabrik uppfyller kraven ingår både före och efter certifiering.

Annika Wikståhl, Upphandlare, Vetlanda kommun, 0383-971 54

2018-07-06T09:27:01+00:00 19 Jun, 2017|Categories: Best practice, Nyheter|Tags: , , |