Offentlig upphandling kan och bör användas i förändringssyfte i betydligt högre grad än idag för att påverka konsumtions- och produktionsmönster och bidra till en mer hållbar utveckling. Att stärka offentlig sektors möjligheter och även förenkla för inköpare att ställa miljö- och sociala krav är därför välkommet. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 överlämnades till regeringen den 5:e mars 2013. Avsnittet om transformativa lösningar pekar på tankesätt som stimulerar innovationer och att tänka längre än kravställan och produktupphandlingar.

– Det här är spännande tankegångar och det stärker oss i vårt arbete med att vara förändringsagent gentemot IT-industrin, menar Gabriella Mellstrand på TCO Development som driver hållbarhetscertifieringen TCO Certified.

TCO Certified är en tredjepartscertifiering som idag används av inköpare i offentlig upphandling över hela världen. De krav som utformas i samverkan med användare, inköpare, experter och industrin syftar till att bidra till bättre IT-produkter utifrån miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Flera krav reducerar efterfrågan och användningen av till exempel tungmetaller och andra farliga ämnen. Andra krav förlänger livslängden på produkterna genom att krav ställs på reservdelar och återvinningsmöjligheter. De senaste kraven syftar till att förbättra arbetsförhållandena i fabrikerna där produkterna sätts samman, ett angeläget område för att stärka de mänskliga rättigheterna.

About TCO Certified

With 25 years of experience, TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering eight product categories including displays, computers and mobile devices, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson
Gabriella Mellstrand
+46 706 35 83 51
Pressrum