Skadliga ämnen i IT-produkter är en risk för människors hälsa och miljön

Skadliga ämnen som används i IT-produkter innebär stora risker för både människors hälsa och miljön. Under hela livscykeln kan IT-produkterna ge ifrån sig dioxiner, halogener och andra gifter som finns kvar i omgivningen och människokroppen under lång tid.

Enligt en global FN-rapport från augusti 2018, som omfattar alla industrier, så avlider en arbetare var femtonde sekund på grund av att de utsätts för skadliga ämnen. Skadliga ämnen leder till fler dödsfall än AIDS, tuberkulos och malaria tillsammans. Människor i låg- och medelinkomstländer drabbas värst och står för nio av tio dödsfall. Dessa allvarliga hälsorisker måste hanteras på global nivå.

Hälsofarliga rengöringsmedel och lösningsmedel används i tillverkningsprocessen för IT-produkter. Giftiga ämnen används även som beståndsdelar i produkterna. Båda varianterna är problematiska för människors hälsa och miljön under produktens livscykel. Arbetare i fabrikerna exponeras under tillverkningen, och ämnen riskerar också att läcka ut i naturen när produkter förbränns, läggs på soptippar eller återvinns på osäkra sätt.

Många hälsorisker kopplas till skadliga ämnen

Två exempel på potentiellt skadliga ämnen är flamskyddsmedel som används i IT-produkter för att uppfylla brandsäkerhetsregler, och mjukgörare som gör plaster, ofta kablar, mer flexibla. Dessa kemikalier löser ett problem men kan skapa ett annat eftersom de skadar miljön och människors hälsa. Några kända effekter är att de stör hormonsystemet och ökar risken för minnes- och uppmärksamhetsstörningar, övervikt, fertilitetsproblem och cancer. Ämnena är ofta långlivade och bioackumuleras i levande organismer, vilket innebär att även små mängder kan skapa allvarliga problem på lång sikt. Risken för skadliga DNA-förändringar är störst för barn och de exponeras även före födseln eftersom substanserna förs över från modern via navelsträngen. Efter födseln exponeras barnen bland annat genom bröstmjölk och dammpartiklar.

En annan grupp skadliga ämnen som finns i IT-produkter är tungmetaller, exempelvis kadmium, kvicksilver, bly och hexavalent krom. De används i plaster, färg och komponenter som bakgrundsbelysning för skärmar och kretskort. Dessa ämnen ger skador på inre organ, även vid lägre doser. De klassas också som cancerogener av U.S. Environmental Protection Agency och International Agency for Research on Cancer (IARC).

Skadliga ämnen gör det också svårare att återanvända och återvinna material. Materialen riskerar i stället hamna i soporna eller förbrännas. Det bidrar till problemet med e-waste och gör att värdefulla naturtillgångar går förlorade. Det hindrar också utvecklingen av den cirkulära ekonomin som bygger på att material ska användas under lång tid och avfall undvikas. Om alternativa, säkrare ämnen används i stället så kan materialen i produkterna föras tillbaka i kretsloppet vilket är mycket mer resurseffektivt.

Kunskap och transparens är nyckeln till säkrare alternativ

Att förbättra säkerheten kring skadliga ämnen i den globala leverantörskedjan för IT-produkter är komplext. Vissa skadliga ämnen har fasats ut genom lagstiftning men alltför lite kunskap finns om de ämnen som ersätter dem. Utvecklingen av lagar och regler släpar efter. Kemikalieindustrin är snabbfotad och har stora resurser för politisk påverkan medan arbetet att reglera kemikalier är en långsam och komplex process.

Mer än 140 miljoner kemikalier finns registrerade i CAS-registret. Ytterligare 25 000 läggs till varje dag. Uppskattningsvis är ungefär 88 000 i användning på marknaden, men bara cirka en procent av dem har granskats för att utvärdera vilken påverkan de har på människor och miljö. Restriktioner är ofta regionala vilket gör att ett skadligt ämne kan fortsätta att användas i länder där det ännu inte blivit förbjudet. Det innebär stora risker när analysprocesserna inte kan hålla jämn takt med det växande utbudet av kemikalier.

Företag som tillverkar produkter har sällan tillgång till den information som behövs för att hitta säkrare alternativ till skadliga ämnen. Den expertkunskapen har kemikalietillverkaren, som ser den som en affärshemlighet. Konsekvensen är att ett ämne som förbjuds riskerar att ersätts med ett liknande ämne som skapar lika stor, eller ännu större risker. Det enda sättet att få kontroll är att analysera dessa ämnen och göra informationen om eventuella risker och säkrare alternativ tillgänglig för alla.

Frågan är alltför komplex för att en enskild organisation ska kunna lösa den på egen hand. IT-industrin, ideella organisationer, oberoende experter och andra intressenter måste arbeta tillsammans för att göra framsteg. Flerpartsinitiativ där olika intressenter representeras har möjlighet att vara lösningsorienterade, innovativa och driva positiv förändring inom hela industrin.

Vad du kan göra

Visa att du tycker frågan är viktig! Be din leverantör om en komplett förteckning över de skadliga ämnen som används i produkten.

Se till att alla produkter lämnas till säker återvinning när de inte längre går att använda.

Köp produkter som innehåller säkrare alternativ till skadliga ämnen. Detta bör verifieras av en oberoende part.

Så driver TCO Certified på omställningen mot säkrare alternativ

Kraven i TCO Certified begränsar användningen av skadliga ämnen och driver på utvecklingen mot ökad transparens och säkrare alternativ.

  • Kraven i TCO Certified reducerar eller eliminerar användningen av skadliga ämnen i IT-produkter. De täcker tungmetaller, halogener, flamskyddsmedel och mjukgörare.
  • Icke-halogenerade flamskyddsmedel och mjukgörare kan enbart användas om de har testats och verifierats som säkrare alternativ av oberoende toxikologer. Testerna omfattar effekter på både hälsa och miljö och processen sker inom ramen för GreenScreen® for Safer Chemicals.
  • De godkända ämnena och deras CAS-nummer publiceras på TCO Certified Accepted Substance List, vilket ger många hållbarhetsfördelar som ökad transparens, färre informationsluckor och att skadliga ämnen snabbare byts ut mot säkrare alternativ.
  • Vi kräver att rekommenderad skyddsutrustning är tillgänglig för anställda som hanterar skadliga processkemikalier på arbetet och att anställda utbildas om riskerna med hanteringen.
  • Alla fabriker måste ha ett certifierat ledningssystem för hälsa och säkerhet, för att säkerställa att de kan skydda anställda mot exponering för skadliga ämnen.
  • Vi samlar in information om vilka processkemikalier som används i fabrikerna som ett första steg mot att identifiera säkrare alternativ.

TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Certifieringen hjälper dig att göra ansvarsfulla produktval som driver på industrin i en hållbar riktning. Genom att använda TCO Certified kan din organisation ta ett kliv framåt inom social och miljömässig hållbarhet.

Andra hållbarhetsrisker kopplade till IT-produkter
Konfliktmineraler i IT-produkter driver på krig och brott mot mänskliga rättigheter
Sociala och miljömässiga utmaningar i leverantörskedjan för IT-produkter
En kraftigt växande, giftig avfallsström där ändliga resurser går förlorade
Cirkulär ekonomi – för en framtid där resurser tas om hand på ett bättre sätt
Källor