Socialt ansvar en utmaning i leverantörskedjan för IT-produkter

Bristande socialt ansvar är en utmaning i IT-industrin. Tvångsarbete, bristande säkerhet och alltför långa arbetsveckor förekommer i hela leverantörskedjan, från råvarubrytning till slutmontering.

Precis som textil- och möbelindustrin så tillverkas de flesta IT-produkter i låglöneländer där arbetslivet är mindre reglerat och skyddet för arbetstagare sämre än i mer utvecklade länder. När produkterna byts ut med korta intervaller och suget efter ny teknik är stort ökar kraven på industrin att producera produkter snabbare, till en lägre kostnad. Det kan resultera i dåliga arbetsvillkor genom hela leverantörskedjan, hälsoproblem och även dödsfall.

Problemområdena inom socialt ansvar är flera:

Brott mot arbetsrättslagar
 • Oskäligt lång arbetstid
 • För lite ledig tid
 • Minderåriga arbetare
 • Diskriminering av kvinnor och migranter
 • Löneavdrag som straffåtgärd
 • För låga löner, täcker ej grundläggande levnadskostnader
 • Arbetsgivaren betalar ej socialförsäkring
 • Otillräckliga system för att registrera arbetstid
Bristande hälso- och säkerhetsåtgärder för arbetare
 • Nödvändiga tillstånd saknas
 • Bristande hygien på arbetsplatsen
 • Otillräckligt skydd mot skadliga ämnen
 • Bristfälliga och otillgängliga nödutgångar
 • Bristfälliga säkerhetsåtgärder
Tvångsarbete
 • Bristfälliga rutiner för att stoppa människohandel
 • Hot om fysiskt eller sexuellt våld
 • Begränsad rörelsefrihet
 • Skuldslaveri
 • Undanhållande av löner
 • Beslagtagande av pass, id-handling eller examensbevis
 • Hot om angivelse till myndigheter
Organisationsfrihet
 • Begränsningar av anställdas möjligheter att organisera sig och förhandla med ledningen

Komplexa leverantörskedjor gör det svårt att påverka

IT-produkters leverantörskedjor är väldigt komplexa, vilket är en stor utmaning för den som vill driva positiv förändring när det gäller socialt ansvar. En dator eller smartphone kan innehålla tusentals komponenter och nätverket av underleverantörer som tillhandahåller komponenter och råvaror täcker ofta ett stort antal företag i flera världsdelar.

Tillverkningen sker i många led: från gruvor och oljefält, till smältverk där råvaror förädlas, vidare till materialtillverkare som i sin tur levererar råmaterial till kompontentfabriker. Slutligen sätts komponenterna samman till en färdig produkt i en eller flera slutmonteringsfabriker. Ägaren av varumärket som du ser på produkten äger i regel inte fabriker själva, utan det är tjänster som köps in av fristående tillverkare. Vilka underleverantörer som används, och hur de används, kan variera över tid.

Komplexiteten i leverantörskedjan gör det nästan omöjligt för organisationer som köper in IT-produkter att spåra varifrån alla delar kommer eller övervaka under vilka förhållanden produkten tillverkas. För att få insyn krävs specialistkunskap, resurser och rätt kontaktvägar.

Vad du kan göra

Fråga din leverantör om fabriksanställda kan rapportera problem anonymt, utan risk för repressalier.

Ställ krav på att din leverantör av IT-produkter hanterar hållbarhetsrisker och skapar kontinuerliga förbättringar i leverantörskedjan.

Se till att en oberoende part granskar att leverantören uppfyller kraven på socialt ansvar. Har du inte resurser att göra det på egen hand, så ta hjälp av en trovärdig hållbarhetscertifiering.

Så driver TCO Certified på ökat socialt ansvar

Kraven i TCO Certified skapar ett ramverk som IT-industrin kan använda för att kontinuerligt och systematiskt förbättra arbetsförhållanden i leverantörskedjan.

 • Tillverkningen ska följa ILO:s kärnkonventioner och FN:s barnkonvention samt tillverkningslandets lagstiftning om arbetsrätt, hälsa och säkerhet, minimilön samt social säkerhet.
 • Vi kräver att varumärkesägare har ett ledningssystem för anti-korruption som utvärderas av en oberoende part. På så sätt får de hjälp att strukturera sitt arbete mot korruption.
 • Arbetsveckor får inte överstiga 60 timmar, inklusive övertid, oavsett lokal lagstiftning. Dessutom måste anställda få minst en ledig dag för varje arbetsperiod om sju dagar.
 • Vi driver på förändringar där det behövs som mest genom att kategorisera fabriker utifrån risk och granskar högriskfabriker oftare än lågriskfabriker.
 • Varumärkesägare ges inblick i vilken riskkategori fabrikerna tillhör så att de har möjlighet att välja fabriker som arbetar proaktivt med hållbarhetsfrågor.
 • Varumärkesägare måste se till att leverantörerna har ett ledningssystem för att kontrollera och kontinuerligt utveckla arbetet med hälsa och säkerhet i fabrikerna (ISO 45001 eller OHSAS 18001) samt ett miljöledningssystem (ISO 14001 eller EMAS).
 • Varumärkesägaren måste ha en publik, global policy för anskaffning av mineraler, som täcker minst 3TG och kobolt. Vi kräver att de spårar mineraler genom leverantörskedjan, hela vägen till smältverk och raffinaderier samt att de tar del i ett globalt program som stöttar laglig mineralbrytning och lokalsamhällen.
 • De som arbetar i fabrikerna måste bära skyddsutrustning och utbildas om riskerna de utsätts för när de hanterar skadliga processkemikalier.
 • Användandet av skadliga ämnen begränsas.
 • Vi samlar in data inom en rad områden och sprider goda exempel som IT-industrin kan lära av. Det höjer lägstanivån inom socialt ansvar i branschen och gör att utvecklingen går snabbare framåt.

TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Certifieringen hjälper dig att göra ansvarsfulla produktval som driver på industrin i en hållbar riktning. Genom att använda TCO Certified kan din organisation ta ett kliv framåt inom social och miljömässig hållbarhet.

Andra hållbarhetsrisker kopplade till IT-produkter
Konfliktmineraler i IT-produkter driver på krig och brott mot mänskliga rättigheter
Skadliga ämnen i IT-produkter – en allvarlig risk för hälsan och miljö
En kraftigt växande, giftig avfallsström där ändliga resurser går förlorade
Cirkulär ekonomi – för en framtid där resurser tas om hand på ett bättre sätt
Källor
 • The Global E-waste Monitor 2017. The United Nations University, the International Telecommunication Union, and the International Solid Waste Association, 2017.
 • Andreas Rehn, Certification Manger, TCO Development.