– Vanliga frågor

Svar på vanliga frågor om TCO Certified

Här hittar du svar på vanliga frågor om att använda TCO Certified och vad certifieringen omfattar, som krav och verifiering. Kontakta gärna oss om du inte hittar svaret på din fråga. Ett annat bra sätt att få löpande information är att du anmäler dig till våra nyhetsbrev.

Om TCO Certified

IT-produkter förknippas med en rad hållbarhetsutmaningar under livscykeln:

 • Brott mot mänskliga rättigheter förekommer i tillverkningen.
 • Skadliga ämnen finns i både fabriker och i produkter.
 • Produkternas livslängd förkortas ofta genom dålig ergonomi, bristande kvalitet och när de inte kan repareras och uppgraderas.
TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Kraven i TCO Certified driver social och miljömässig hållbarhet under IT-produktens livscykel. Oberoende parter verifierar att kraven uppfylls, både före och efter certifikatet utfärdas. Certifieringen finns för elva produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett-datorer, projektorer, headsets, nätverksutrustning, datalagringsprodukter och servrar.
Syftet med TCO Certified är att driva på utvecklingen av mer hållbara IT-produkter. Upphandlande organisationer kan använda certifieringen för att ställa relevanta och aktuella hållbarhetskrav. TCO Certified hjälper också industrin att strukturera sitt hållbarhetsarbete för kontinuerliga förbättringar.
Det innebär att kraven i TCO Certified täcker både social och miljömässig hållbarhet under produktens livscykel, samt att certifieringen följer principerna i ISO 14024, miljömärkning typ 1. För att godkännas enligt ISO 14024 ska en oberoende part verifiera att certifierade produkter uppfyller kraven. Krav och verifieringsmetoder måste ha en vetenskaplig grund och utvecklas i en öppen process där intressenter är delaktiga.
Endast produkter kan certifieras enligt TCO Certified. Varumärken kan inte certifieras.
Vårt certifieringssystem granskas regelbundet, både internt och externt, för att säkerställa att det är korrekt och i enlighet med principerna i ISO 14024, miljömärkning typ 1. Processerna har även utvärderats av Global Ecolabelling Network, som en del i GENICES peer review process.

All verifiering av att kraven i TCO Certified uppfylls genomförs av oberoende och ackrediterade verifieringsorganisationer. Samtliga verifierare granskas regelbundet, både av TCO Development och av oberoende ackrediteringsorganisationer, i enlighet med ISO/IEC 17025.

Nej. TCO Certified är en komplett hållbarhetscertifiering, där certifierade produkter måste uppfylla samtliga krav för respektive produktkategori.

TCO Certified Edge är en tilläggscertifiering för redan certifierade produkter som uppfyller spjutspetskrav inom sin produktkategori.

Nej. TCO-märkningen är ett gammalt namn på en tidigare generation. Namnet gäller inte längre. Det korrekta namnet på certifieringen är “TCO Certified”. Detta namn i sin helhet ska användas varje gång certifieringen nämns.

Vår brand book erbjuder vägledning om hur du använder varumärket TCO Certified korrekt, inklusive terminologi, budskap och allmänna fakta.

TCO Development är organisationen bakom TCO Certified. Vi har arbetat med att certifiera IT-produkter sedan 1992. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, och vi har lokalkontor i Asien och Nordamerika.

TCO Development ägs av TCO, som är en svensk facklig centralorganisation.

Prenumerera på våra nyhetsbrev för regelbundna uppdateringar. Du kan också följa oss på Facebook, Twitter och LinkedIn.

Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Kraven i TCO Certified

TCO Certified består av ett omfattande paket hållbarhetskrav som täcker miljömässigt och socialt ansvarstagande under produktens livscykel. Kraven går längre än lagstiftning och industristandarder och omfattar bland annat socialt ansvar i tillverkningen, ett proaktivt arbete med konfliktmineraler, användarergonomi, förlängd livslängd och begränsning av farliga ämnen. TCO Certified främjar också den cirkulära ekonomin genom att inkludera krav på att produkter är slitstarka och går att reparera och uppgradera. För att driva på utvecklingen lanseras en ny generation av TCO Certified var tredje år.

Läs mer om kraven i TCO Certified

För att bidra till långsiktig hållbarhetsnytta måste kraven i TCO Certified vara aktuella, pådrivande samt möjliga att uppnå och verifiera. Vi utvärderar regelbundet vilka krav och kravnivåer som är viktigast för att driva på faktiska framsteg inom hållbarhetsområdet. En ny generation av TCO Certified lanseras var tredje år för att ständigt möta aktuella hållbarhetsutmaningar och hålla jämna steg med teknikutvecklingen.
Kraven täcker arbetsrättslagar, ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention och Energy Stars krav på energieffektivitet. De går längre än RoHS för att reglera användandet av skadliga ämnen.
Kraven och verifieringen i TCO Certified har en vetenskaplig grund och utvecklas i en öppen och bred intressentdialog med vårt internationella nätverk av användare, inköpare, varumärken, tillverkare, forskare och experter. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att få nyheter om vår kravutveckling.
För att ge upphandlande organisationer möjligheten att ställa relevanta och aktuella hållbarhetskrav som driver på industrin lanseras en ny generation av TCO Certified med uppdaterade krav var tredje år. Detta gör det möjligt för oss att tillsammans hantera viktiga aktuella utmaningar och hålla jämna steg med teknikutvecklingen.
En ny generation av TCO Certified lanseras var tredje år. I slutet av 2021 kommer TCO Certified, generation 9.
Det bästa sättet att få löpande information om vår kravutvecklingsprocess är att prenumerera på vårt nyhetsbrev Technical Update. Ett arkiv med tidigare ändringar, uppdateringar och klargöranden finns på vår internationella webbplats.

Ställa krav i upphandling

Inköp av IT-produkter kan medföra sociala och miljömässiga risker. TCO Certified är ett kraftfullt verktyg för dig som vill ta ett större ansvar för hållbar utveckling via upphandlingen. Eftersom IT-produkter ofta utgör en stor budgetpost är era val viktiga för leverantörerna. Att inkludera IT-produkter i hållbar upphandling kan göra verklig skillnad.
Ställ krav på TCO Certified i ert förfrågningsunderlag för den produktkategori som ska köpas in och ange att leverantören ska visa giltigt certifikat som bevismedel. Gör upphandlingens hållbarhetsfokus tydligt genom att inkludera det i kontraktsnamnet, exempelvis: “Upphandling av mer hållbara bärbara datorer”. Om leverantörerna inte har certifierade produkter kan du ge dem en tidsfrist för att ansöka om TCO Certified, exempelvis 6 månader.

Läs gärna vår upphandlingsguide i fyra steg. Du är också välkommen att kontakta oss för kostnadsfri support.

Över hela världen. Det finns inga regionala variationer av krav, verifiering eller certifikatets giltighet.
TCO Certified finns för IT-produkterna på kontoret och i datacentret. Certifieringen täcker elva produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, allt-i-ett-datorer, projektorer, headsets, nätverksutrustning, datalagringsprodukter och servrar. Många krav är gemensamma för samtliga kategorier, men produktspecifika krav finns där det är relevant.
IT-produkter har komplexa och globala leverantörskedjor med många underleverantörer och teknikutvecklingen går snabbt framåt. Det innebär att resurser och expertkunskap krävs för att ta fram relevanta och aktuella krav och verifiera att de uppfylls. TCO Certified är en komplett och omfattande lösning, med krav som balanserar miljömässigt och socialt ansvarstagande samt oberoende verifiering av att kraven uppfylls under livscykeln.

Läs mer om hur TCO Certified förenklar hållbar upphandling

Det är inte trovärdigt att hävda att en produkt eller dess tillverkning möter hållbarhetskrav utan att presentera konkreta bevis. Oberoende verifierare kontrollerar att certifierade produkter verkligen uppfyller kraven i TCO Certified, både före och efter certifiering. Det är därför viktigt att kräva certifikat som bevismedel.
I vår sökbara Product Finder hittar du alla certifierade produkter. Listan uppdateras så snart en ny produktmodell certifieras. Kontakta oss gärna om du inte hittar en produkt som en tillverkare hävdar är certifierad.

Generellt sett ansöker varumärken om certifikat när upphandlande organisationer ställer krav på TCO Certified. Informera därför leverantörer i ett tidigt skede att TCO Certified kommer finnas med som ett kontraktsvillkor i upphandlingen. Att ställa krav på TCO Certified leder till fler hållbarhetscertifierade produkter på marknaden.

Läs mer om att ställa krav på TCO Certified.

Varumärkesägaren är ansvarig för att alla krav i TCO Certified uppfylls under certifikatets livslängd. De är skyldiga att rätta till alla avvikelser som upptäcks. Om tillräckliga åtgärder inte genomförs inom en rimlig tid och med tillfredsställande resultat, kan certifikatet dras tillbaka.
Det varierar över tid. I vår Product Finder hittar du en sökbar lista över alla certifierade produkter.
Självklart. Kontakta oss för kostnadsfri support när du vill ställa hållbarhetskrav i upphandlingar med hjälp av TCO Certified.

Verifiering av att kraven uppfylls

Utan oberoende verifiering kan du aldrig vara säker på att kraven uppfylls. Stora resurser och expertis krävs för att testa produkter och granska fabriker där de tillverkas. För att resultaten ska vara trovärdiga får inte verifieraren ha någon anknytning till industrin, inköpare eller andra intressegrupper som kan påverka resultatet. Kraven i TCO Certified verifieras därför av oberoende och ackrediterade verifieringsorganisationer, i enlighet med ISO/IEC 17025.
Oberoende organisationer ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 verifierar att alla krav i TCO Certified uppfylls. De är specialister inom olika delar av verifieringsprocessen: att genomföra produkttester, utvärdera om miljökrav följs och verifiera fabriksgranskningar och åtgärdsplaner.

Alla krav i TCO Certified måste uppfyllas innan ett certifikat utfärdas. Produkter, fabriker och varumärkesägare kontrolleras även efter certifieringen eftersom de måste möta kraven under hela certifikatets giltighetstid.

Läs mer om verifiering.

Kraven på socialt ansvar i tillverkningen infördes 2009 och skärptes 2012, 2015 och 2018. Sedan dess har vi sett ett ökat engagemang från varumärkesägarna, som har lett till mätbara förbättringar inom socialt ansvar i tillverkningen. Upphandlande organisationers krav på TCO Certified är en nyckelfaktor för att faktiska förbättringar ska ske.

Den oberoende verifieringen av kravuppfyllnad som ingår i TCO Certified är avgörande för att driva på ett ökat socialt ansvarstagande. Alla avvikelser från kraven måste åtgärdas, vilket följs upp löpande. Om inte tillräckliga åtgärder genomförs inom en rimlig tid kan ett certifikat dras in.

Läs mer om de effekter som kraven har haft i vår rapport, Impacts and Insights.

Nej. En uppförandekod innebär i sig inte att problem på fabrikerna blir lösta. Uppförandekoden ska också implementeras och efterlevas, vilket måste verifieras av en oberoende part. Löpande uppföljning krävs också, för att säkerställa att avvikelser från uppförandekoden korrigeras. Både oberoende verifiering och uppföljning av åtgärdsplaner ingår i TCO Certified.

Certifiera produkter

Att certifiera era produkter enligt TCO Certified är ett effektivt och trovärdigt sätt att möta den växande efterfrågan på hållbarhet och ta ett större socialt och miljömässigt ansvar. Kraven och den oberoende verifieringen hjälper er att strukturera hållbarhetsarbetet och erbjuder en process för stegvisa förbättringar kopplat till produkter och dess tillverkning.

Läs mer om fördelarna med certifiering

Börja med att gå igenom kraven, skriv kontrakt med oss samt kontakta en oberoende verifierare. Därefter testas produkten samtidigt som miljömässiga och sociala deklarationer granskas. Sedan kan ni ansöka. Det tar vanligtvis tre till fem veckor att få certifikatet efter att produkten och ansökningshandlingarna skickats till verifieringsorganisationen.

Guide i fyra steg för att få era produkter certifierade

Vanligtvis tar certifieringsprocessen tre till fem veckor från det att ansökningen skickas in. Förutsatt att alla nödvändiga test- och verifieringsrapporter finns på plats, kan processen bli klar inom två veckor. Det kan också ta längre tid, om varumärkesägaren behöver göra stora förbättringar för att klara kraven i TCO Certified.
Certifikatet är giltigt i två år, med möjligheten att förlänga med ett år i taget. När den generation av TCO Certified som er produkt är certifierad enligt inte längre är giltig, så förfaller certifikatet.
Ett representativt exemplar av produkten måste skickas till en ackrediterad verifierare för testning. Social och miljömässig dokumentation måste också granskas av en oberoende verifierare.

Oberoende verifieringsorganisationer

Ni måste lämna bevis inom tre områden och låta dessa granskas av en oberoende verifieringsorganisation.

 • Produktegenskaper (inklusive ergonomi, användbarhet, energi och säkerhet)
 • Miljöaspekter
 • Socialt ansvar i tillverkningen

Läs mer om oberoende verifiering i TCO Certified

Nej. Varumärkesägaren måste anlita oberoende granskare med dokumenterad erfarenhet för att genomföra fabriksgranskningar. Auditören måste ha genomgått SA8000 Advanced Auditor Training eller motsvarande. Rapporten från fabriksgranskningen och korrektionsplaner granskas i sin tur av de oberoende verifieringsorganisationer som vi samarbetar med.
Från och med TCO Certified, generation 8 driver vi på förändringar där det behövs som mest genom att kategorisera fabriker utifrån risknivåer och kräva fabriksgranskningar oftare i fabriker med hög risk. Riskkategori 1 granskas var 12:e månad, riskkategori 2 var 24:e månad och riskkategori 3 var 36:e månad. Mer detaljerad information finns i kapitel 2.1.2 i kravdokumenten för TCO Certified, generation 8.
Varumärkesägaren måste lämna in en rapport till en ackrediterad social granskare hos en av de verifieringsorganisationer som vi samarbetar med. Den ska innehålla:

 • Uppförandekod
 • Bevis för att uppförandekoden kommuniceras i leverantörskedjan
 • Lista över alla slutmonteringsfabriker som tillverkar certifierade produkter
 • En oberoende granskningsrapport för en slutmonteringsfabrik som tillverkar certifierade produkter
 • Åtgärdsplaner för samtliga avvikelser
Vi uppmuntrar er att använda varumärket TCO Certified i er kommunikation kring certifierade produkter. Efterfrågan på mer hållbara IT-produkter växer stadigt och att erbjuda hållbarhetscertifierade produkter kan leda till nya affärsmöjligheter.

Vår varumärkesguide ger praktisk vägledning för att kommunicera om TCO Certified på rätt sätt. Hör gärna av dig till oss för mer information.

En ny generation av TCO Certified lanseras var tredje år. Efter lanseringen kan produkter inte längre certifieras enligt den tidigare generationen.

Ett certifikat har en begränsad giltighetstid: det är giltigt i två år från utgivningsdatum, med möjlighet att förlänga med ett år i taget. I vår *Product Finder*hittar du en komplett lista över certifierade produkter. Produkter får inte marknadsföras som certifierade enligt TCO Certified om certifikatet gått ut, eller om generationen inte längre är giltig.

Nuvarande generation av TCO Certified
Alla produktkategorier kan certifieras enligt TCO Certified, generation 8, från december 2018 till december 2021.

Tidigare generationer av TCO Certified
Certifikat gäller fram till sista giltighetsdag, dock längst till december 2020.

 • TCO Certified Displays 7
 • TCO Certified Notebooks 5
 • TCO Certified Tablets 3
 • TCO Certified Smartphones 2
 • TCO Certified Desktops 5
 • TCO Certified All-in-one PCs 3
 • TCO Certified Projectors 2
 • TCO Certified Headsets 3

Produkter kan certifieras tillsvidare enligt:

 • TCO Certified Edge Displays 2
 • TCO Certified Edge Notebooks 1
 • TCO Certified Edge All-in-One PCs 1
 • TCO Certified Edge Headsets 1

Tillverkaren kan hantera ansökningsprocessen men varumärkesägaren behöver också vara involverad. Exempelvis så är det varumärkesägarens ansvar att varje år skicka in de handlingar som behövs för kraven på socialt ansvar i tillverkningen. Både varumärkesägaren och tillverkaren måste ingå avtal med TCO Development.