Oberoende part granskar att kraven uppfylls2019-05-20T10:22:36+02:00

– Verifiering av att kraven uppfylls

Oberoende part granskar att kraven uppfylls

Det enda sättet att veta om kraven i TCO Certified uppfylls är att testa produkterna noggrant och granska fabrikerna där de tillverkas. Det kräver både resurser och expertkunskap. Därför samarbetar vi med oberoende verifieringsorganisationer som är ackrediterade för att genomföra produkttester, utvärdera om miljökrav följs och verifiera fabriksgranskningar och åtgärdsplaner.

Verifieringsorganisationer som du kan lita på

Verifiering av samtliga krav i TCO Certified utförs av oberoende verifierare som är specialister på IT-produkter, socialt ansvar i tillverkningen eller andra hållbarhetsfrågor. Alla testanläggningar är ackrediterade enligt ISO 17025.

Kraven ska uppfyllas under hela certifikatets giltighetstid

Certifierade produkter och fabrikerna där de tillverkas måste möta kraven i TCO Certified under hela certifikatets giltighetstid. Detta kontrolleras innan certifikat utfärdas men även under certifikatets livslängd. Baserat på riskbedömningar genomförs stickprov av produkter, fabriker och varumärkesägare.

Det är varumärkesägaren som enligt kontraktet är ansvarig för att säkerställa att både certifierade produkter och fabrikerna där de tillverkas följer alla krav. Avvikelser som inte korrigeras leder till påföljder.

Steg 1:

Före produkten certifieras
  • Produkten testas av en oberoende verifierare för att säkerställa att den möter kraven i TCO Certified.
  • Varumärkesägaren måste ha en uppförandekod som uppfyller kraven på socialt ansvar i tillverkningen. Den ska implementeras i hela leverantörskedjan.
  • Oberoende granskning av att miljömässiga krav på fabriker och produkter uppfylls.
  • En oberoende granskning av kraven på socialt ansvar i tillverkningen genomförs. En plan för att rätta till eventuella avvikelser upprättas.
  • Varumärkesägaren måste lämna en rapport som bevisar att social granskning genomförs åtminstone var tredje år på alla slutmonteringsfabriker.

Steg 2:

Certifikatet utfärdas
  • Så snart kravuppfyllnaden verifierats kan produkten certifieras. Ett certifikat är giltigt i två år, med möjlighet att förlänga med ett år i taget.
  • Alla certifierade produkter går att hitta i vår Product Finder.

Steg 3:

Efter att en produkt certifierats
  • Vi granskar alla varumärkesägare en gång per år, med särskilt fokus på åtgärdsplaner och proaktiva initiativ.
  • Stickprov görs på utvalda fabriker för att följa upp de åtgärdsplaner som tagits fram för att hantera avvikelser inom socialt ansvar i tillverkningen.
  • Slumpvis utvalda produkter från olika varumärken och produktkategorier testas på nytt varje år, för att säkerställa att certifierade produkter fortsätter att uppfylla kraven i TCO Certified.

Oberoende verifiering ger trovärdighet

Den oberoende verifieringen i TCO Certified gör det möjligt att bedöma om en produkt och dess tillverkning faktiskt lever upp till relevanta hållbarhetsaspekter. Det gör att varumärkesägare med certifierade produkter kan kommunicera om sitt hållbarhetsarbete på ett trovärdigt sätt.

TCO Certified och veriferingsorganisationerna utvärderas också

För att säkerställa att certifieringen och den oberoende verifieringen sköts korrekt, granskas både TCO Certified och alla verifierare regelbundet. Så här går det till.

Utvärdering av vårt certifieringssystem

Vårt certifieringssystem granskas regelbundet, både internt och externt, för att säkerställa att det är korrekt och i enlighet med principerna i ISO 14024, miljömärkning typ 1. Processerna har även utvärderats av Global Ecolabelling Network, som en del i GENICES peer review process.

Utvärdering av verifieringsorganisationer

Samtliga verifierare måste leverera fullständigt korrekta och jämförbara resultat. De granskas därför regelbundet, både av TCO Development och av oberoende ackrediteringsorganisationer, i enlighet med ISO/IEC 17025.

Kontroll av att varumärket TCO Certified används rätt

TCO Development hjälper varumärken att använda sig av TCO Certified i sin marknadsföring på rätt sätt och granskar löpande att inte varumärket används i fel sammanhang, exempelvis tillsammans med produkter som inte är certifierade.